WWW.SPELET.LV TOTALIZATORA ORGANIZĒŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi nosaka interaktīvās azartspēles – totalizatora - norises un  izmantošanas kārtību, un veido vispārējo vienošanos starp lietotāju un organizatoru attiecībā uz minētā pakalpojuma izmantošanu.

 

Noteikumos tiek izmantoti sekojošie termini un apzīmējumi: 

Organizators (arī “mēs”, “Sabiedrība”, “spelet.lv” vai “mūsu”) – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NIKS”, reģistrācijas Nr.40003029864, juridiskā adrese Tērbatas iela 73, Rīga, Latvija, t.num. +371 600 00 069

Spelet.lv – Organizatora interneta vietne (web-lapa), kurā notiek visas šajos noteikumos aprakstītās darbības. Interneta vietnes pilnā adrese: www.spelet.lv

Lietotājs (arī - “klients”, “likmes veicējs” vai “jūs”) – fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, un kura izveido profilu Spelet.lv ar nolūku izmantot Organizatora sniegtos pakalpojumus.

Profils – konts, kuru Lietotājs izveido, reģistrējoties interneta vietnē Spelet.lv. Tikai pats Lietotājs drīkst veikt jebkuras atļautas darbības ar Profilu.

Neaktīvs profils – Profils, kurā nav konstatētas jebkādas Lietotāja darbības, tajā skaitā pieslēgšanās kontam (log-in) vai iziešana no tā (log-out), laika periodā, kas garāks par 12 mēnešiem.

Profila deaktivācija – Organizatora darbība vai darbību kopums, kuru rezultātā tiek ierobežotas Lietotāja Profila izmantošanas tiesības (Lietotājs var ieiet savā kontā un komunicēt ar Organizatoru, bet nevar veikt Likmes un/vai veikt Depozītus vai Izmaksas).

Profila bloķēšana – Pilnīga Lietotāja pieejas tiesību kontam ierobežošana (Lietotājs nevar ieiet savā Profilā)

Profila slēgšana – Lietotāja Profila dzēšana no Spelet.lv saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.

Azartspēle – interaktīvā azartspēle, kurai pieeju nodrošina Organizators, un kurā Lietotājs, izdarot dalības likmi, var saņemt laimestu, kurš pilnībā vai daļēji ir atkarīgs no veiksmes gadījuma vai apstākļiem, kuri iepriekš nav zināmi.

Totalizators - azartspēle, kurā lietotājs piedalās, veicot likmi un izsakot prognozi par viena vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un iegūst laimestu.

Prognoze  - iespējamais notikuma iznākumss, uz kuru tiek veikta likme. 

Koeficients - noteikts skaitlis, kas norāda uz varbūtību, ar kādu izpildīsies prognoze un kura reizinājums ar veikto likmi veido laimestu.

Notikumu saraksts - notikumu saraksts ar koeficientiem, kurus Sabiedrība piedāvā priekš likmju veikšanas.

Likmju summa - summa, kuru Klients izvēlas derībām.

Likme – naudas summa, kuru Lietotājs iemaksā Organizatoram, lai piedalītos Azartspēlēs vai Totalizatorā interneta vietnē Spelet.lv.

Laimests – naudas summa, kuru likumīgi iegūst (laimē) Lietotājs, godīgi un saskaņā ar šiem noteikumiem un attiecīgās Azartspēles noteikumiem izmantojot Organizatora sniegtos pakalpojumus, kura netiek apstrīdēta no Organizatora puses, un kuru Organizators izmaksā Lietotājam.

Depozīts – naudas summa, kuru Lietotājs pārskaita uz Organizatora norēķinu kontu, papildinot sava Profila bilanci Likmju veikšanai.

Izmaksa – naudas summa, kuru pēc attiecīgā Lietotāja pieprasījuma un pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas Organizators izmaksā Lietotājam.

 

Programmnodrošinājums – jebkurš programmnodrošinājums, kas ir Spelet.lv daļa un atrodas šajā interneta vietnē, tajā skaitā jebkurš Azartspēlēm nepieciešamais programmnodrošinājums, ka arī pašas Azartspēles.

Organizatora dati un informācija – jebkāda veida Organizatora informācija, dati un materiāli (tajā skaitā, bet ne tikai – teksti, zīmējumi, grafiki, audio un videomateriāli), kas ir pieejami Lietotājam interneta vietnē Spelet.lv. 

Inspekcija – Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Noteikumi – šie Spelet.lv interaktīvo azartspēļu organizēšanas noteikumi un Inspekcijas apstiprinātie atsevišķo azartspēļu, kuras tiek piedāvātas Lietotājam interneta vietnē Spelet.lv, noteikumi.

Visi Noteikumu elementi (virsraksti, sadaļas, apakšnodaļas un to nosaukumi, numerācija, termini u.c.) tiek izmantoti vienīgi uztveres ērtībai, un tie nevar tikt izmantoti teksta interpretācijas nolūkos. Ja starp Noteikumiem un citiem dokumentiem un/vai informāciju, kurā ir atsauce uz Noteikumiem, konstatējamas pretrunas, par prevalējošiem tiek atzīti Noteikumi. Organizators ir tiesīgs jebkurā brīdī un apjomā izdarīt grozījumus Noteikumos (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saņemot Inspekcijas saskaņojumu), publicējot aktuālo Noteikumu redakciju interneta vietnē Spelet.lv. 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Organizators ir saņēmis Inspekcijas izsniegto licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai Latvijas Republikā (spēļu automātu spēles, bingo, rulete, kāršu spēles, kauliņu spēles, totalizators un derības).

1.2. Organizators darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Organizatora darbības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kontrolē Inspekcija.

1.3. Lietotājam ir zināms, ka piedāvātās Azartspēles satur veiksmes elementus. Veicot Likmi, Lietotājs var saņemt laimestu, kurš pilnībā vai daļēji ir atkarīgs no veiksmes gadījuma vai apstākļiem, kuri iepriekš nav zināmi.

1.4. Organizatoram ir tiesības labot Azartspēles rezultātus vai atzīt tos par nederīgiem (spēkā neesošiem), ja spēles rezultātu ietekmēja tehniskais bojājums vai Lietotāja krāpnieciska un/vai nelikumīga darbība. Ja šāds rezultātu labojums noved pie negatīvā bilances atlikuma Profila kontā, Lietotājs sedz izveidojušos starpību, veicot nepieciešamās summas Depozītu savā Profila bilancē.

1.5. Organizators nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Lietotājam radies nepārvaramas varas apstākļu (tajā skaitā, bet ne tikai – jebkāda veida karadarbība vai militārie konflikti, ugunsgrēks, plūdi vai citas dabas stihijas) rezultātā, elektroapgādes pārtraukumu rezultātā, telekomunikācijas pakalpojumu pārtraukumu vai tīklu bojājumu rezultātā, valsts un/vai pašvaldības iestāžu, vai trešo personu darbību vai bezdarbības rezultātā, Lietotāja Noteikumu pārkāpuma vai savu saistību vai pienākumu neizpildes rezultātā, vai arī gadījumā, ja minētie zaudējumi radušies dēļ tā, ka trešā puse kavēja savu saistību izpildi vai neizpildīja tos vispār. Jebkurā no šajā punktā minētajiem gadījumiem Organizatoram ir tiesības pilnībā, daļēji vai uz noteiktu laika periodu pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.

1.6. Organizatora pakalpojuma pilnvērtīga saņemšana var būt atkarīga arī no integrētu trešo personu sniegtiem pakalpojumiem (piemēram, bet ne tikai bankas tehniskie risinājumi maksājumu veikšanai u.tml.), Gadījumos, kad pakalpojuma pārtraukums ir saistīts ar trešo pušu sniegto pakalpojumu pārtraukumu, Kompānija iespēju robežās risina situāciju, taču  Kompānija negarantē trešo pušu sniegto pakalpojumu nepārtrauktību. 

2. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA

2.1. Lai saņemtu Organizatora sniegtos pakalpojumus, Lietotājam ir savā vārdā jāizveido Profils interneta vietnē Spelet.lv. Pēc reģistrācijas procesa beigām Lietotāja Profils darbosies līdz brīdim, kad Lietotājs to slēgs patstāvīgi, vai arī līdz Organizators to slēgs saskaņā ar Noteikumiem.

2.2. Personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir aizliegts reģistrēties vai veikt jebkādas citas darbības interneta vietnē Spelet.lv.

2.3. Lietotājs nedrīkst izmantot Organizatora pakalpojumus, ja viņš nepiekrīt Noteikumiem, kas publicēti interneta vietnē Spelet.lv.

2.4. Reģistrējot Profilu, Lietotājam ir jāpaziņo Organizatoram sekojošie dati:

1) vārds, uzvārds;

2) dzimšanas datums;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese un pasta indekss;

5) mobilā tālruņa numurs;

6) dati par norēķinu kontu, no kura Lietotājs veiks Depozītu;

2.5. Lietotājs apliecina, ka visa informācija, kuru Lietotājs sniedzis reģistrācijas procesā interneta vietnē Spelet.lv, kā arī tā informācija, kuru Lietotājs, pēc Organizatora attiecīgā pieprasījuma, ir sniedzis pēc reģistrācijas procesa – piemēram, informācijas par naudas līdzekļu izcelsmes avotiem vai papildu informācija, ir pareiza, pilnīga un patiesa. Lietotājs piekrīt tam, ka Organizators ir tiesīgs veikt Lietotāja vai viņa datu pārbaudi jebkurā laikā, kamēr ir aktīvs Lietotāja Profils. Ja Lietotājs reģistrācijas procesa laikā sniedz Organizatoram nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, Organizators ir tiesīgs atcelt visus Lietotāja veiktās Likmes vai saņemtos Laimestus, deaktivēt, bloķēt vai slēgt Lietotāja Profilu, un paziņot tiesībsargājošajām iestādēm par fiksēto pārkāpumu.

2.5.1. Gadījumā, ja notiek izmaiņas Lietotāja personas datos vai citā viņa sniegtajā informācijā, Lietotāja pienākums ir atjaunot informāciju savā Profilā. Ja Lietotājs nav spējīgs veikt šādas izmaiņas patstāvīgi, viņam par šādām nepieciešamajām izmaiņām nekavējoties jāpaziņo Organizatoram, nosūtot attiecīgo rakstveida paziņojumu uz Organizatora e-pastu. 

2.5.2. Organizators pēc Profila reģistrācijas ir tiesīgs pieprasīt Lietotājam papildu informāciju, lai novērstu nesankcionētu, pretlikumīgu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu Profila izmantošanu.

2.6. Reģistrējoties interneta vietnē Spelet.lv un izmantojot tajā piedāvātos pakalpojumus, Lietotājs apliecina, ka:

1) Lietotājs ir fiziska persona (juridiska persona netiks apstiprināta Lietotāja statusā);

2) Lietotājs ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, tam ir Latvijas personas kods, un tas atrodas Latvijas Republikas teritorijā;

3) tā rīcībspēja nav ierobežota;

4) tas nedarbojas trešās personas vārdā vai interesēs;

5) Lietotājs nav no azartspēlēm atkarīga persona, un tas nav iekļauts Inspekcijas pārziņā esošajā pašatteikušos personu reģistrā; 

6) tas neizmanto tādu banku kontu vai norēķinu karti, kuru aizliegts izmantot Organizatora pakalpojumu saņemšanai un/vai apmaksai;

7) Lietotāja Profilā netiks izmantoti tādi naudas līdzekļu, kuru izcelsmi nav iespējams pamatot vai pierādīt, vai kuru izcelsme ir nelegāla;

8) Lietotāja Profils netiks izmantots prettiesiskās darbības tiešai vai pastarpinātai atbalstīšanai;

9) Profila izveidošanai tas izmanto vienīgi savu personīgos datus;

10) tas neizmantos Spelet.lv, pakalpojumus, Programmnodrošinājumu un/vai no Organizatora saņemto informāciju jebkura veida darbībai, kas ir pretlikumīga vai aizliegta ar Noteikumiem;

11) piedaloties Azartspēlēs, Lietotājs ir patiesais labuma guvējs;

12) Lietotājs pilnībā apzinās iespējamo naudas zaudējuma risku, spēlējot Azartspēles un izmantojot interneta vietā Spelet.lv esošos pakalpojumus;

13) Naudas līdzekļi, kas iemaksāti sava Profila bilancē, nav atzīstami par ienākumiem no prettiesiskās darbības;

14)   Lietotājs neveic jebkādu prettiesisku vai citu nelikumīgu vai nesankcionētu darbību, un tam nav nolūka izmantot Profili šādas darbības veikšanai. Lietotājs neizmantos un neļaus trešajām personām izmantot Profilu saistībā ar jebkuru prettiesisku vai nelikumīgu darbību, tajā skaitā, bet ne tikai – naudas atmazgāšanā vai terorisma finansēšanā, saskaņā ar jebkuru likumu, kas attiecas uz Lietotāju un/vai Organizatoru.

15) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkurām darbībām, kuras Spelet.lv interneta vietnē tiek veiktas no Lietotāja Profila;

16) Lietotājs neizmantos Organizatora sniegtos pakalpojumus, Spelet.lv, iekārtas, Programmnodrošinājumu vai citu saņemto informāciju tādā veidā, lai tas negatīvi ietekmētu Organizatoru vai citus Lietotājus;

17) Lietotājs neizmantos, nelejupielādēs vai neizplatīs programmas, failus, datnes vai datus, kas satur datorvīrusus, kuri var radīt zaudējumus vai negatīvi ietekmēt Programmnodrošinājuma darbu, Organizatora pakalpojumus vai Spelet.lv.;

18) Lietotājs neizplatīs jebkādu informāciju ar pretlikumīgu, apkaunojošu, pornogrāfisku vai rasistisku saturu, vai arī jebkurus citus materiālus, kas var provocēt vai atbalstīt uzvedību vai darbības, kas var tikt kvalificētas kā noziedzīgs nodarījums, novest pie civilatbildības iestāšanās vai kā citādi pārkāpj likumu;

19) Lietotājs izmantos Organizatora pakalpojumus tikai personīgai izklaidei, nevis kā komercdarbību vai kādu citu darbību.

2.7. Reģistrējoties Spelet.lv, Lietotājs piekrīt, ka Organizators saskaņā ar normatīvo aktu prasībām garantē Profila personas datu neizpaušanu trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos.

2.8. Organizators apstrādā Lietotāja personīgo informāciju saskaņā ar Organizatora privātuma politiku, kas publicēta interneta vietnē Spelet.lv.

2.9. Pēc tam, kad Lietotājs ir sniedzis Organizatoram visus datus un informāciju, kas nepieciešami Profila reģistrācijai, Organizators ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā veic Lietotāja pārbaudi, ieskaitot Lietotāja personības identifikāciju (verifikāciju) un vecuma pārbaudi. Organizators arī pārbauda, vai Lietotājs nav pieprasījis liegt sev piekļuvi Organizatora organizētajām Azartspēlēm.

2.10. Organizators ir tiesīgs atteikt reģistrāciju jebkuram Lietotājam, vai slēgt jebkuru Lietotāja Profilu, nenorādot iemeslus šādam reģistrācijas atteikumam/Profila slēgšanai.

2.11. Reģistrācijas procesa laikā Organizators sniedz Lietotājam iespēju izvēlēties vienu no maksimālās Likmes noteikšanas metodēm (limitiem) šim Lietotājam – vai nu maksimālo Likmes apmēru, kuru Lietotājs var izdarīt vienā Azartspēlē, vai arī maksimālo Likmju apmēru, kuru Lietotājs var veikt visās Azartspēlēs 24 stundu periodā.

2.11.1. Ja Lietotājs nosūta Organizatoram pieteikumu par Likmes (vai Likmju) maksimālā apmēra palielināšanu, Organizators minētos limitus palielina pēc 7 (septiņām) dienām no pieteikuma saņemšanas dienas.

2.12. Katrs Lietotājs izmanto savu Profilu personīgi, nenododot sava Profila informāciju vai piekļuves datus jebkurai citai personai. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par Profila piekļuves datu konfidencialitāti un drošību. Gadījumā, ja Lietotājs neizpilda minētos pienākumus, Organizators nenes atbildību par zaudējumiem vai citām sekām, ja Profilu izmantojušas trešās personas.

2.13. Ja Lietotājam ir pamats domāt, ka jebkuri tā Profila dati ir kļuvuši zināmi trešajām personām, Lietotāja pienākums ir nekavējoties mainīt Profila paroli un paziņot Organizatoram par savām aizdomām. Ja Lietotāja Profila dati ir nozaudēti vai kļuvuši zināmi trešajām personām, no šī Profila veiktās Likmes nevar tikt anulētas.

2.14. Lietotājam ir tiesības reģistrēt Spelet.lv tikai vienu Profilu. Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šo noteikumu, Organizatoram ir tiesības deaktivēt, bloķēt un/vai slēgt papildu Lietotāja Profilu(-us). Par Lietotāja pamata Profilu tiek uzskatīts tas Profils, kurš laika ziņā tika reģistrēts pirmais.

2.15. Ja Organizatoram kļūst zināms, ka Lietotājam pieder vairāki Profili, vai ka Lietotāja Profils vai papildu Profils tiek izmantots, lai palielinātu maksimālo Likmes apmēru, Organizators ir tiesīgs anulēt visas Lietotāja izdarītās Likmes un apstādināt visus Depozītus/Izmaksas no šī Lietotāja Profila (-iem) līdz pilnīgai apstākļu noskaidrošanai.

2.16. Gadījumā, ja Organizatoram kļūst zināms, ka Lietotājs ir reģistrējies Spelet.lv ar citas personas datiem, Organizators ir tiesīgs anulēt visas Lietotāja izdarītās Likmes, vai deaktivēt, bloķēt vai slēgt Lietotāja Profilu.

2.17. Organizators ir tiesīgs nekavējoties deaktivēt, bloķēt un/vai slēgt Lietotāja Profilu bez atsevišķa paziņojuma Lietotājam, ja Lietotājs pārkāpj kādu no Noteikumiem.

 

3. MAKSĀJUMI UN LAIMESTU SAŅEMŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Azartspēļu platformā Spelet.lv vienīgā izmantojamā valūta ir eiro. Citu valūtu izmantošana Spelet.lv nav iespējama.

3.2. Lietotāja Profils dod iespēju piedalīties Azartspēlēs, kuras ir pieejamas interneta vietnē Spelet.lv. Lietotājam ir jāveic naudas līdzekļu Depozīts uz sava Profila bilanci, izmantojot tos maksājumu metodes, kas norādīti interneta vietnē Spelet.lv. Organizators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt pieejamās maksājumu metodes. Organizators negarantē, ka jebkurā laikā būs pieejamas visas maksājumu metodes.

3.3. Lietotājam ir tiesības izmantot tikai tos norēķinu kontus un maksājumu kartes, kas reģistrētas uz viņa vārda. Lietotājam nav tiesību izmantot norēķinu kontus un maksājumu kartes, kas atvērtas, reģistrētas  un/vai izsniegtas uz trešo personu vārda. Ja ir konstatēts, ka tiek izmantots trešo personu norēķinu konts un/vai maksājumu kartes, Organizators ir tiesīgs paziņot par to tiesībsargājošajām iestādēm, aizturēt līdzekļus Lietotāja Profila bilancē, un deaktivēt vai bloķēt Lietotāja Profilu līdz pilnīgai apstākļu noskaidrošanai.

3.4. Organizators bez atlīdzības pārvalda visas naudas summas, kas pārskaitītas uz Profila bilanci, kā Lietotāja pārstāvis (līdz brīdim, kamēr Profils ir aktīvs), un nemaksājot procentus par šādu līdzekļu turēšanu. Organizators nav finanšu iestāde, un Lietotājam nav tiesību prasīt vai saņemt procentus par Profila bilances atlikumu.

3.5. Pēc Depozīta veikšanas Organizators veic nepieciešamās pārbaudes. Depozīta ieskaitīšanas laiks Profila bilancē ir atkarīgs no Lietotāja izvēlētās maksājumu metodes. Kā tikko Depozīts ir ieskaitīts Organizatora kontā, Lietotāja Profila bilance nekavējoties tiek papildināta par Depozīta summu. Organizatoram ir tiesības jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem nepieņemt Depozītu no Lietotāja, nepaskaidrojot nepieņemšanas iemeslus.

3.5.1. Nelegāli saņemto naudas līdzekļu ieskaitīšana Profila bilancē ir pretlikumīga. Ja Organizatoram rodas aizdomas, ka uz Profila bilanci tika ieskaitīti ienākumi no prettiesiskās darbības, Organizators informē par to tiesībsargājošās iestādes, kā rezultātā naudas līdzekļi Profila bilancē var tikt aizturēti, bet Profils – deaktivēts vai bloķēts.

3.5.2. Gadījumā, ja  Lietotāja Profila bilancē tika kļūdaini ieskaitīta jebkura summa, Lietotāja pienākums ir nekavējoties (24 stundu laikā no kļūdas konstatēšanas brīža) informēt par to Organizatoru. Jebkuras summas, kas kļūdaini ieskaitītas Lietotāja Profila bilancē, ir Lietotāja nelikumīgi saņemtas, un, ja Lietotāja Profila bilancē ir pietekams līdzekļu apjoms, Organizators atvelk minēto summu no Profila bilances. Ja Lietotāja Profila bilancē ir nepietiekams līdzekļu apjoms, Lietotāja pienākums ir nekavējoties papildināt sava Profila bilanci, atgriežot Organizatoram summu, kas vienāda ar kļūdaini ieskaitīto summu. Kļūdaini saņemtā summa nevar tikt izmantota Likmju veikšanai. Organizators ir tiesīgs atcelt visas Likmes un/vai transakcijas, kas izdarītas ar kļūdaini ieskaitīto summu palīdzību.

3.5.3. Lietotājs garantē, ka tas neveiks Depozīta atsaukumu vai atcelšanu, vai arī jebkuru citu darbību, kas saistīta ar Lietotāja Profila bilances papildināšanas transakciju atsaukumiem. Ja Organizators konstatē, ka Lietotājs veic jebkādas no šajā punktā minētajām darbībām, Lietotājs atlīdzina visus Organizatora zaudējumus, kas radušies šādu Lietotāja darbību rezultātā.

3.6. Depozīta minimālā un maksimālā summa tiek norādīta blakus katrai no maksājumu metodēm. Organizators ir tiesīgs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Depozīta minimālo un maksimālo summu.

3.7. Lietotājs iemaksā naudu Profila bilancē ar nolūku piedalīties Azartspēlēs. Ja Lietotājs neveic Likmi, tad Organizators ir tiesīgs uz laiku deaktivēt Lietotāja Profilu, lai vērtētu, vai darījums neatbilst netipiska vai aizdomīga darījuma pazīmēm.

3.8. Spēlēt Azartspēles Lietotājs var, veicot Likmi. Likmes apmērs ir noteikts katras atsevišķas spēles noteikumos. Lietotājs nedrīkst veikt Likmi apmērā, kas ir lielāks par Profila bilancē pieejamiem līdzekļiem. Organizators nepieņem Lietotāja Likmi, ja Lietotājam nav pietiekamu līdzekļu šādas Likmes veikšanai.

3.8.1. Ja notiks kļūda attiecībā uz interneta vietni Spelet.lv vai jebkurām Likmēm, visas attiecīgās Likmes tiks atceltas. Spelet.lv sistēmas kļūdas gadījumā Organizators ir tiesīgs atcelt visas Likmes.

3.9. Laimesti tiek ieskaitīti Lietotāja Profila bilancē.

3.10. Organizators var Lietotājam darīt pieejamus speciālos piedāvājumus. Speciālo piedāvājumu noteikumi tiek publicēti Organizatora mājas lapā Spelet.lv. 

 

3.12. Laimesti tiek izmaksāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību:

1) Laimests līdz 720 EUR tiek izmaksāts nekavējoties;

2) Laimests apmērā no 720.01 EUR līdz 14300 EUR tiek izmaksāts vienas darba dienas laikā;

3) Laimests apmērā virs 14300 EUR tiek izmaksāts ne vēlāk kā 30 dienu laikā, un ne vairāk kā 2 (divos) maksājumos.

3.13. Naudas izmaksa no Lietotāja bilances notiek pēc Lietotāja pieprasījuma. Izmaksa var tikt veikta vienīgi uz norēķinu kontu, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda, un no kura tika izdarīts Depozīts Likmes veikšanai. Izmaksas netiek veiktas uz cita Lietotāja vai trešās personas norēķinu kontu. Lietotājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību un precizitāti, un gadījumā, ja Lietotājs norādīja neprecīzu informāciju, un uz šīs neprecīzas informācijas pamata tika veikta Izmaksa, tad Lietotājam nav tiesību pieteikt Organizatoram jebkādus prasījumus vai pretenzijas. 

3.13.1.  Finanšu iestādes komisiju par Depozīta veikšanu sedz Lietotājs. Interneta vietnē Spelet.lv Organizators norāda komisijas apmēru par naudas līdzekļu izmaksu, ja šāda komisija tiek piemērota, attiecībā uz katru no maksājumu metodēm. Situācijā, kad Lietotājs veic Depozītu, un, neveicot Likmi, veic pieprasījumu par Izmaksas veikšanu uz savu finanšu iestādes norēķinu kontu vai maksājumu karti, Organizators ir tiesīgs piemērot komisiju 10% apmērā no Izmaksas summas maksājumu apstrādes izdevumu segšanai. 

3.14. Organizators Izmaksas no Profila bilances pieprasījuma apstrādi veic nekavējoties, pie nosacījuma, ka veiktas visas nepieciešamās pārbaudes (lietotājs ir sniedzis visu pieprasīto informāciju/dokumentus). Laimestu izmaksas notiek termiņos, kas norādīti Noteikumu 3.12.punktā. 

3.15. Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Organizatora pienākums ir ieturēt nodokli no Laimestiem, kas pārsniedz 3000 EUR, un kas aprēķināti Lietotājam vienā reizē vai summējot visā azartspēles organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, vai saistīto transakciju veidā. Laimesta daļai, kas pārsniedz 3000 EUR, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, piemēro nodokļa likmi 23 procentu apmērā, bet izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, piemēro nodokļa likmi 31 procenta apmērā.

3.15.1. Par saistītām transakcijām tiek uzskatītas, piemēram, vairāki Izmaksu pieprasījumi vienas dienas laikā, pieprasījumi izmaksāt Laimestu pa daļām, un citas transakcijas, kas atbilst saistīto transakciju pazīmēm. 

3.15.2. Ja Lietotājām taksācijas gada laikā izmaksātie izložu un azartspēļu laimesti summējot pārsniedz 3000 eiro, Lietotāja pienākums ir patstāvīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, deklarējot savus apliekamos ienākumus, un nepieciešamības gadījumā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iemaksājot aprēķinātā nodokļa summu rezumējošā kārtībā. Vairāk par to varat uzzināt, zvanot uz VID konsultatīvo tālruni: 67120000.

3.16. Organizatoram ir tiesības atteikt līdzekļu izmaksu uz Lietotāja finanšu iestādes norēķinu kontu vai maksājumu karti, vai arī atteikt līdzekļu iemaksu Profila bilancē:

1) ja Lietotājs iemaksā naudu no trešās personas norēķinu konta vai maksājumu kartes;

2) ja Lietotājs pieprasa Izmaksu uz citas personas finanšu iestādes norēķinu kontu;

3) ja iemaksājamā vai izmaksājamā summa pārsniedz limitus, kas norādīti Noteikumos vai Spelet.lv attiecīgajā sadaļā, vai 

4) ja Profila bilances papildināšanas norādītā summa atšķiras no faktiskās pārskaitījuma summas.

3.17. Nolūkā novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, Organizators veic visu darījumu ar Profila kontu un/vai naudas līdzekļiem pārbaudi, lai pārliecinātos, vai darījumi nav atzīstami par neparastiem vai aizdomīgiem. Organizatoram ir tiesības atturēties no neparastu vai aizdomīgu darījumu veikšanas, un ziņot par šādiem darījumiem attiecīgajām uzraudzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamatotu aizdomu gadījumā Organizators ir tiesīgs deaktivēt, bloķēt vai slēgt attiecīgu Lietotāja Profilu, un aizturēt naudas līdzekļus, kas atrodas šī Profila bilancē. 

3.18. Lai nodrošinātu Lietotāja identifikāciju un tā veikto operāciju uzraudzību, Organizatoram saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām (tekstā arī – NILLTPFN) ir pienākums reģistrēt visas Lietotāja operācijas, kuru apmērs vienā maksājumā vai vairākos saistītos maksājumos 24 stundu periodā ir 2000 EUR vai lielāks.

3.19. Pēc Organizatora attiecīgā pieprasījuma, Lietotāja pienākums ir iesniegt papildu dokumentus un/vai informāciju, kas saistīta ar Lietotāja darbībām ar savu Profilu, kā arī sniegt atbildes uz NILLTPFN paredzētajiem jautājumiem, kas nepieciešamas Lietotāja izpētei. 

 

4. TOTALIZATORA LIKMJU PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN SPĒLES NORISE

 

Mēs pieņemam likmes, pamatojoties uz derību notikumu (totalizatora) nosacījumu sarakstu ar koeficientiem, kas atspoguļo katra iznākuma uztverto varbūtību.

 

Lai piedalītos totalizatora spēlē, lietotājam ir jābūt reģistrētam profilam spelet.lv, jāpieslēdzas savam spelet.lv profilam, un jāveic likmes uz piedāvātajiem notikumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 

Lietotājs, var saņemt laimestu, ja tas saskaņā ar šiem Noteikumiem ir uzlicis likmi uz kādu no spelet.lv mājas lapā sadaļā “Sports” vai “LIVE likmes” norādītiem notikumiem (to iznākumu), un šī likme ir atzīta par uzvarējušo (likmes rezultāts ir reģistrēts). Laimesta lielums ir noteikts kā likmes un notikuma koeficienta reizinājums, ja šajos Noteikumos nav norādīta cita aprēķina metode.

4.1. Likmju pieņemšana
4.1.1 Mums ir jānosaka maksimālā likmju summa katrai izvēlei atsevišķi. Maksimālā likmju summa katram sporta veidam un notikumam atšķiras. Ikreiz, kad kombinētā vai sistēmas likme sastāv no vairākiem posmiem ar atšķirīgu maksimālo likmju summu, tiek piemērota zemākā maksimālā likme.
4.1.2 Minimālā spēles dalības maksa (likme) ir €0.20.
4.1.3 Maksimālais laimests uz vienu likmi ir €100,000.
4.1.4 Kompānija katram Lietotājam var uzstādīt, vai mainīt jebkādus limitus, nepaskaidrojot iemeslus, kā arī noteikt ierobežojumus attiecībā uz noteiktām spēlēm, piedāvājumiem vai pakalpojumiem.
4.1.5. Likme tiek uzskatīta par pieņemtu, kad tā ir reģistrēta serverī un apstiprināta mājaslapā. Reģistrētās likmes nedrīkst mainīt vai atsaukt, ja vien tas nav noteikts Noteikumos un nosacījumos. Savukārt Likmes rezultāts tiek reģistrēts nekavējoties pēc rezultāta publicēšanas Sabiedrības Spelet.lv vietnē. Ja ir pamatotas aizdomas par notikuma leģitimitāti, Sabiedrība var atlikt rezultātu publiskošanu (un, attiecīgi – arī likmes rezultāta reģistrēšanu) līdz mirklim, kad ir noskaidroti faktiskie apstākļi un minētās aizdomas vairs nepastāv.
4.1.6. Likmes tiek pieņemtas, pirms sākas notikums; lūdzam ņemt vērā, ka mūsu mājaslapas Sporta sadaļā uzrādītajam datumam, sākuma laikam un papildus informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Jebkura likme, kas jebkāda iemesla dēļ ir izdarīta pēc tam, kad notikums jau ir sācies, tiek uzskatīta par spēkā neesošu, izņemot LIVE likmes, kas tiek izdarītas notikuma norises laikā. LIVE likmes tiek uzskatītas par spēkā esošām līdz spēles beigām. 
4.1.7. Pirmsnotikuma un LIVE likmes nedrīkst mainīt vai atcelt.
4.1.8. Gadījumā, ja klientam ir šaubas vai rodas jebkādas neskaidrības attiecībā uz Likmes (vai notikuma, piedāvājuma vai citu aspektu) nosacījumiem, klientam ir jāvēršas pie Sabiedrības ar papildu informācijas pieprasījumu un/vai skaidrojumu pirms likmes veikšanas. Pēc tam, kad Likme pieņemta un reģistrēta, Klienta sūdzības par Likmes nosacījumiem (nepareiza noteikšana, identiskie vārdi, saīsinājumi u.c. aspekti) netiks ņemtas vērā.
4.1.9. Ja Organizētāja interneta vietnē pieļautas nenozīmīgas kļūdas (piemēram, drukas kļūdas komandu nosaukumos vai komandu dalībnieku vārdos u.c. kļūdas, kas būtiski neietekmē Likmi), Likme paliek spēkā.
4.1.10. Ja tiek atcelta vienkārša likme, tās likmes summa tiek atgriezta. Kombinētās un sistēmas likmju gadījumā, kad kāda izvēle vai vairākas izvēles tiek atceltas, šīs izvēles tiek izslēgtas no likmes laimesta aprēķina.
4.1.11. Ja likmes laimests ir noteikts nepareizi (piem., kļūdas dēļ tika ievadīti neprecīzi rezultāti), tas ir jāpārrēķina. Likmes, kas izdarītas laika posmā no kļūdaina aprēķina brīža un tās pārrēķina, tiek uzskatītas par spēkā esošām. Gadījumā, kad aprēķina rezultāti jūsu kontā rada negatīvu bilanci, turpmākas likmes nedrīkst izdarīt, kamēr jūsu kontā nav veikta pietiekama iemaksa.
4.1.12. Neviens sporta pasākums netiek uzskatīts par pārceltu vai atceltu, ja vien par to nav paziņots pasākuma organizatora oficiālajos dokumentos, sporta federāciju oficiālajās tīmekļa vietnēs, sporta klubu vietnēs vai citos sporta informācijas avotos. Sadaļā Sports uzskaitītie pasākumi tiek attiecīgi pielāgoti.
4.1.13. Likme tiek atcelta, ja Jūs apzināti maldināt mūsu personālu (mūsu darbiniekus), iesniedzot nepatiesus datus vai pieprasījumus par likmju izdarīšanu, izmaksām, notikumu rezultātiem vai jebkādu citu negodīgu informāciju vai pieprasījumus. Šis noteikums attiecas arī uz nepilngadīgajiem (personām, kas jaunākas par 18 gadiem) un viņu vecākiem.
4.1.14. Likme tiek atcelta, ja tā ir izdarīta par zināmu iznākumu (t.i., notikums ir beidzies, bet rezultāti vēl nav atjaunoti).
4.1.15. Ja notikumam, turnīram, čempionātam u.c. ir vairāk, kā viens uzvarētājs, tiek piemērots “vienlaicīgas finišēšanas” noteikums: ja ir paziņoti divi uzvarētāji, aprēķinot peļņu, likmju summa tiek dalīta ar 2; ja tiek paziņoti trīs vai vairāk uzvarētāji, laimests par likmēm tiek aprēķināts ar koeficientu 1.00. Šis noteikums neattiecas uz notikumu nosacījumiem ar “augstāku vērtību”.

4.2. PIEEJAMIE NOTIKUMU NOSACĪJUMI

4.2.1. Likme “1.komandai ir jāuzvar” ir norādīta kā “1”.

4.2.2. Likme “Neizšķirts” ir norādīta kā “X”.

4.2.3. Likme “2.komandai ir jāuzvar” ir norādīta kā “2”.

4.2.4. Likme “1. komandai ir jāuzvar vai jābūt neizšķirtam” ir norādīta kā “1X”. Lai likme laimētu, 1.komandai ir jāuzvar vai ir jābūt neizšķirtam.

4.2.5. Likme “1. komandai ir jāuzvar vai 2.komandai ir jāuzvar” ir norādīta kā “12”. Lai likme laimētu, kādai no komandām ir jāuzvar (mačs nedrīkst beigties ar neizšķirtu).

4.2.6. Likme “2. komandai ir jāuzvar vai jābūt neizšķirtam” ir norādīta kā “X2”. Lai likme laimētu, 2.komandai ir jāuzvar vai ir jābūt neizšķirtam.

4.2.7. Likme “Komandai (spēlētājam, autovadītājam, u.c.) ir jāuzvar ar handikapu” ir norādīta kā “Handikaps” (katram handikapam ir savs koeficients). Handikaps ir komandas (spēlētāja, autovadītāja, u.c.) priekšrocība vai apgrūtinājums, kas tiek izteikta gūtajos vārtos (punktos, setos, sekundēs, u.c.), un Mēs to nosakām konkrētajai likmei. Notikuma ar handikapu iznākums tiek noteikts, pieskaitot handikapu faktiskajam rezultātam. Ja rezultāts ir par labu izvēlētajai komandai (spēlētājam, autovadītājam, u.c.), likme tiek noteikta kā laimējusi. Pretējā gadījumā likme tiek noteikta kā zaudējusi. Ja pēc handikapa piemērošanas iznākums ir neizšķirts, likme tiek atgriezta (laimests ir noteikts ar koeficientu 1.00).

4.2.8. Mēs piedāvājam divu veidu Totāla likmes: diviem iznākumiem (Vairāk/Mazāk) vai trīs iznākumiem (Vairāk/Precīzi/Mazāk), kā tas ir aprakstīts zemāk. 

4.2.8.1. Likme “Totāls vairāk/mazāk” ir norādīta kā “Totāls”.

Šajā likmē jums ir jāparedz, vai kopējais komandu (spēlētāju u. c.) gūto (nopelnīto, izspēlēto u.c.) vārtu (punkti, spēles utt.) skaits būs lielāks vai mazāks par kopējo skaitu, ko Mēs esam noteikuši. 

Šīs likmes laimests tiek noteikts saskaņā ar spēles laiku, kas ir noteikts katram sporta veidam, ja vien notikumu nosacījumi nenosaka citādi. 

Nosakot Individuālās totāla likmes (sauktas arī par “Spēlētāju totāls” vai “Komandas totāls”), netiek skaitīti pašu gūtie vārti, un tiek ņemts vērā vārtu (punktu, spēļu utt.) skaits, ko guvusi (nopelnījusi, izspēlējusi utt.) komanda (spēlētājs utt.)

Ja rezultāts ir tāds pats, kā mūsu noteiktais kopējais rezultāts, tiks atmaksātas likmes “Vairāk” un “Mazāk” (laimests tiek noteikts ar koeficientu 1.00).

4.2.8.2. Kopējās Vairāk/Precīzi/Mazāk likmes tiek sauktas kā 3-virzienu totāla likmes. Šāda veida likmes tiek apzīmētas kā “3-virzienu”, un to laimests tiek noteikts atbilstoši sekojošam piemēram:

Šajā piemērā spēlē iegūto punktu kopējais skaits ir 123. Iespējamās likmes ir sekojošas:

“Kopējais mazāk 123 (3-virzienu)” – kopējais punktu skaits ir mazāks par 123;

“Kopējais precīzi 123 (3-virzienu)” – kopējais punktu skaits ir vienāds ar 123;

"Kopējais vairāk 123 (3-virzienu)” – kopējais punktu skaits ir lielāks par 123.

Ja gala rezultāts ir 123, laimē tikai tā likme, kas apzīmēta “Kopējais precīzi 123 (3-virzienu)”, turpretī likmes par kopējo skaitu, kas ir vairāk vai mazāk par 123, kas apzīmēts kā “3-virzienu”, netiek atmaksātas, kā tas ir parastajām Vairāk/Mazāk likmēm. Šādi tiek noteikts arī laimests likmēm par atsevišķiem 3-virzienu kopējiem rezultātiem.

4.2.9. “Totāla intervāls”

Jums ir jāparedz kopējais gūto vārtu (vai punktu, u.c.) skaits, norādot apakšējo un augšējo robežu, kurā jūs sagaidāt, ka tiks gūts kopējais vārtu skaits.Piemēram, ja ir izdarīta likme “Totāls no 0 līdz 1”, un rezultāts ir 0:0, kopējais skaits ir 0; ja rezultāts ir vai nu 1:0 vai arī 0:1, kopējais skaits ir 1. Abos gadījumos likme ir laimējusi. Visas pārējās likmes zaudē.

4.2.10. Lai laimētu likme “Nav gūto vārtu”, gala rezultātam ir jābūt 0:0.

4.2.11. “Pareizs rezultāts”

Jums ir jāprognozē precīzs punktu skaits spēles pamatlaikā (neskaitot papildlaiku, soda sitienus, u.c.).

4.2.12. Likme “HT-FT” tik izteikta ar “W” (uzvara), un “X” (zaudējums). Pirmā puslaika (perioda) rezultātam seko mača rezultāts, Piemēram, W1W2 nozīmē, ka Komanda nr.1 uzvarēs (W1) pirmajā puslaikā, un Komanda nr.2 uzvarēs (W2) mačā. Sporta veidiem, kur mačs ilgst četras ceturtdaļas (basketbols, ūdens polo, u.c.), “HT-FT” likmes tiek noteiktas, pamatojoties uz mača pirmās puses (pirmo divu ceturtdaļu) rezultātu un mača rezultātu (pamatlaikā).

4.2.13. “Rezultāts + Totāls”

Jums ir jāprognozē, kura komanda uzvarēs, kā arī kopējais gūto vārtu skaits. 

4.2.14. “Tiks gūti (skaitlis.) vārti līdz 78:00 minūtei”

Jums ir jāprognozē, vai komanda gūs noteiktos vārtus līdz norādītajai minūtei vai tās laikā.

Piemēram, likme “Vārti 1 tiks gūti līdz 78.minūtei – Jā”, lai likme laimētu, pirmie vārti ir jāgūst mača pirmajās 78 minūtēs. 

4.2.15. “Rezultatīvākais periods (Puslaiks/ceturtdaļa/spēle/īnings/sets)”; “Punktu skaits setā”; “Punktu skaits katrā puslaikā”.

Jums ir jāprognozē, kurš puslaiks (periods/ceturtdaļa, u.c.) beigsies ar lielāko punktu skaitu (gūto vārtu/punktu skaitu), vai arī puslaiki (periodi/ceturtdaļas u.c.) beigsies ar vienādu punktu skaitu (gūto vārtu/punktu skaitu). 

4.2.16. “ Spēlētāju savstarpējās spēles fināla turnīra tabulā”

Jums ir jāprognozē, kurš spēlētājs turnīrā tiks atzīts par labāko. Ja pēc salīdzināšanas spēlētāju statistika (gūto vārtu, punktu skaits, u.c.) ir līdzvērtīga, laimesti par likmēm tiks aprēķināti ar koeficientu 1.00. Soda sitieni netiek skaitīti. Netiek arī ierēķināts maču skaits, kurā minētais spēlētājs piedalās. Ja spēlētājs turnīrā nepiedalās, laimesti par likmēm tiks aprēķināti ar koeficientu 1.00.

4.2.17. “Turnīra labākais vārtu guvējs”

Laimesti par šo likmi balstās uz turnīrā kopējo gūto vārtu skaitu. Gadījumā, ja ir neizšķirts, noteiktajā prioritārā secībā tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji: visvairāk rezultatīvo piespēļu turnīrā, kam seko mazākais nospēlēto minūšu skaits turnīrā. Šie faktori ietver papildlaiku, bet neietver soda sitienus un pašu iesitos vārtus. 

4.2.18. “Augstākais vērtējums turnīra beigās”

Jums ir jāprognozē, kura no divām minētajām komandām turnīra beigās tiks vērtēta augstāk. Ja rezultāts ir vienāds, laimesti par likmēm tiek noteikti ar koeficientu 1.00.

Ja komanda turnīrā nepiedalās, laimesti par likmēm tiek noteikti ar koeficientu 1.00.

4.2.19. “Mājinieki-viesi”

Uzvarētājs tiek noteikts, pamatojoties uz atšķirību gūtajos vārtos (punktos), kurus attiecīgi ir guvusi mājinieku komanda un viesu komanda, ieskaitot jebkādus handikapus.

4.2.20. “Kopējās gūto vārtu minūtes”

Laimesti par likmēm tik noteikti, pamatojoties uz minūšu kopsummu, kuros vārti tika gūti spēles pamatlaikā. Piemēram, ja vārti tika gūti 13., 25. un 47.minūtē, kopējais skaits likmes laimesta aprēķināšanai ir 13 + 25 + 47 = 85.

4.2.21. Likmju likšana uz “Punktiem” (volejbols, galda teniss, skvošs, badmintons, u.c.). 

Punkts ir serves rezultāts norādītajā spēlē vai setā.

Piemēram, “Volejbols. 1. komanda uzvarēs 19. punktu (1 sets)”. Likmes izdarīšanas laikā pirmā seta rezultāts bija (8:9), tad punktu skaits mainījās uz (8:10), kas nozīmē, ka servi uzvarēja 2.komanda. Pēc tam rezultāts kļuva (9:10), kas nozīmē, ka 19.punktu guva 1.komanda. Likme ir laimējusi.

4.2.22. “Mačā pirmie vārti tika gūti no () līdz () minūtei”

Jums ir jāprognozē, vai pirmie vārti tiks gūti noteiktajā laika periodā.

4.2.23. “Pēdējie gūtie vāri no () līdz () minūtei”

Jums ir jāprognozē, vai pēdējie vārti tiks gūti noteiktajā laika periodā.

4.2.24. Likme “Nav pēdējo vārtu” ir laimējusi, ja mačs beidzas ar rezultātu 0:0.

4.2.25. “Rezultatīvāko ceturtdaļu totāls

Rezultatīvākā ceturtdaļa ir tā ceturtdaļa, kurā, salīdzinot ar citām ceturtdaļām, tika gūts lielākais punktu skaits.

Likme “Rezultatīvāko ceturtdaļu skaitu – Totāls Mazāk ()” ir laimējusi, ja kopējais gūto vārtu (punktu) skaits ceturtdaļā ar lielāko punktu skaitu ir mazāks nekā paredzētais punktu skaits. Ja divām vai vairāk ceturtdaļām ar lielāko punktu skaitu punktu skaits ir vienāds, likmes netiek atmaksātas. Laimesti par likmēm balstās uz kopējo gūto vārtu (punktu) skaitu. 

4.2.26. “Ceturtdaļa ar mazāko kopējo punktu skaitu - totāls”

Ceturtdaļa ar mazāko kopējo punktu skaitu ir tā ceturtdaļa, kurā, salīdzinot ar citām ceturtdaļām, tika gūts mazākais vārtu (punktu) skaits.

Likme “Ceturtdaļa ar mazāko punktu skaitu – Totāls Mazāk ()” ir laimējusi, ja kopējais gūto vārtu (punktu) skaits ceturtdaļā ar mazāko punktu skaitu ir mazāks nekā paredzētais punktu skaits. Ja divām vai vairāk ceturtdaļām ar mazāko punktu skaitu punktu skaits ir vienāds, likmes netiek atmaksātas. Laimesti par likmēm balstās uz kopējo gūto vārtu (punktu) skaitu.

4.2.27. “Rezultatīvākais periods”

Ja nav iespējams noteikt rezultatīvāko ceturtdaļu  (divām vai vairāk ceturtdaļām ir vienāds rezultāts), laimesti par šīm likmēm tiek noteikti ar koeficientu 1.00. Laimesti likmēm par citām ceturtdaļām tiek noteikti kā zaudējumi.

Piemēram: rezultāts ir (19:20, 22:17, 21:18, 12:20).

 Periods ar lielāko punktu skaitu (1) – atlīdzība;

 Periods ar lielāko punktu skaitu (2) – atlīdzība;

 Periods ar lielāko punktu skaitu (3) – atlīdzība;

 Periods ar lielāko punktu skaitu (4) - zaudējums.

4.2.28. “Pirmais sasniegs punktus”

Jums ir jāprognozē, kurš mača dalībnieks būs pirmais, kas iegūs noteikto punktu skaitu.  Piemēram:

“Komanda nr.1  pirmā sasniegs 15 punktus”. Ja rezultāts ir 15-13, likme ir laimējusi; ja rezultāts ir 12-16, likme ir zaudējusi; ja rezultāts ir 10-12, likme ir zaudējusi.

“Neviena no komandām pirmā nesasniegs 15 punktus”. Ja rezultāts ir 15-13, likme ir zaudējusi; ja rezultāts ir 12-16, likme ir zaudējusi; ja rezultāts ir 10-12, likme ir laimējusi.

Ja kāds no dalībniekiem jebkāda iemesla dēļ atsakās turpināt dalību spēlē, pirms viņš vai viņa pretinieks saņem norādīto punktu skaitu, laimesti par likmēm tiek noteikti ar koeficientu 1.00.

4.2.29. “Nākošais stūra sitiens () Komanda ()” un “Nākošā Dz/K () Komanda ()”

Ja likmes kuponā norādītais iznākums netiek sasniegts, likmes tiek atmaksātas (noteiktas ar koeficientu 1.00).

2.30. Laimesti likmēm par notikumu nosacījumu “Spēlētāji, Match-ups, Handikapi” tiek noteikti, pamatojoties uz spēlētāju individuālo totālu ar handikapu. Netiek ieskaitīti vārti, kas iesisti savos vārtos. Ja spēlētājs nav iekļauts sākuma sastāvā, laimesti likmēm uz šo spēlētāju tiek noteikti ar koeficientu 1.00. 

4.2.31. Likmes uz piedāvājumiem “Spēlētāji, īpaši, kopā”, tiek novērtētas saskaņā ar kopējo vārtu skaitu, kurus guvuši minētie spēlētāji. Netiek ieskaitīti vārti, kas iesisti savos vārtos. Ja spēlētājs nav iekļauts sākuma sastāvā, laimesti likmēm par šo spēlētāju tiek noteikti ar koeficientu 1.00.

4.2.32. Likme “1. un 2.vieta grupā – Jā” ir laimējusi, ja minētās komandas grupu turnīrā ierindojas 1. un 2. vietā noteiktā secībā.

4.2.33. “Pirmie gūtie vārti tiks iesisti savos vārtos”.

Ja rezultāts ir 0-0, likme “Nav pirmo vārtu” ir laimējusi.

4.2.34. “ Rezultāts atlikušajā laikā” (“Pēc rezultāta ()-()”)

Jums ir jāprognozē, kā mačs turpināsies pēc norādītā rezultāta.  

Piemēram, likme “1X Pēc rezultāta 3-2” laimēs, ja rezultāts nemainīsies līdz mača beigām. Gala rezultāts tiek atskaitīts no norādītā rezultāta: šajā piemērā rezultātam 3-2 seko rezultāts 0-0 (neizšķirts). Ja rezultāts ir 3-3, likme ir zaudējusi, jo rezultāts atlikušajā laikā pēc 3-2 būs 0-1 (Komanda 2 guvusi vārtus).

4.2.35. Likmes par kopējo spēles laiku tiek izdarītas minūtēs. Ja kopējais spēles laiks tiek prognozēts precīzi, laimesti par likmēm tiks noteikti ar koeficientu 1.00. Piemēram, Ja spēlētāja kopējais spēlēšanas laiks ir 39 minūtes un 30 sekundes, laimests likmei “Kopējais Kyrie Irving Vairāk (39.5)” tiek noteikts ar koeficientu 1.00.

4.2.36. “Precīzs rezultāts – Grupas likme”

Laimests par likmi “Jebkurš cits rezultāts” tiek noteikts, pamatojoties uz grupā noteikto iznākumu. Ir trīs iznākumu grupas, un punktu skaiti ir atkarīgi no pašreizējā rezultāta mačā. Piemēram, ja pašreizējais mača rezultāts ir 0-1, tiek piedāvātas sekojošas atlases:

Pareizs rezultāts 2-1, vai 3-1, vai 3-2;

Pareizs rezultāts 1-2, vai 1-3, vai 2-3;

Pareizs rezultāts – Jebkurš cits rezultāts.

Ja mačs beidzas ar rezultātu 0-1, laimēs likme “Jebkurš cits rezultāts”.

4.2.37. “Uzvara vai neizšķirts”

Šis notikums ietver tikai divus iznākumus. Piemēram, likme “X vai 2 (Mājinieki uzvar – Likme tiek atgriezta) – 2” nozīmē, ka likme tiek izdarīta uz to, ka Komandai nr.2 būs uzvara vai neizšķirts, un izvēlētais iznākums ir Komandas nr.2 uzvara. Likme ir laimējusi, ja Komanda nr.2 uzvar, un ir zaudējusi, ja mačs beidzas ar neizšķirtu. Ja uzvar Komanda nr.1, likme tiks atgriezta (saskaņā ar notikumu nosacījumos minētajiem noteikumiem). Likmes tiek pieņemtas spēles pamatlaikā.

 

4. 3. LIKMJU VEIDI

Mēs piedāvājam sekojošu veidu likmes:

 

4.3.1. VIENKĀRŠA LIKME

Vienkārša likme uz vienu konkrētu iznākumu. Lai aprēķinātu laimestu par vienkāršu likmi, likmju summa tiek reizināta ar jūsu notikuma koeficientiem. 

 

VIENAS LIKMES PIEMĒRS:

 

notikums

likme

koeficienti

AC Milan - Bayern Munich

1

2.0

AC Milan - Bayern Munich

X

3.0

AC Milan - Bayern Munich

2

3.3

Jūs izdarāt likmi, ka uzvarēs Milāna, kur likmes summa ir €100. Koeficients Milānas uzvarai ir 2.0.

Ja Milāna uzvar, izmaksa būs 100 x 2.0 = €200.

Neto ieguvums ir: €200 (izmaksātā summa) - €100 (likmes summa) = €100.

 

4.3.2 .ĀZIJAS HANDIKAPS VIENAI LIKMEI

Veicot Āzijas Handikapa likmi, Mēs būtībā pieņemam divas likmes.

Piemēram, likme HANDIKAPAM (+1.25) atbilst divu likmju kombinācijai: HANDIKAPS (+1) un HANDIKAPS (+1.5).

Abām likmēm koeficients ir vienāds. Katras šīs likmes likmju summa ir vienāda ar pusi no kopējās likmju summas. 

Laimesti būs vienādi ar abu likmju laimestu summu.  

Atkarībā no iznākuma jūs varat: laimēt ar abām likmēm; laimēt ar vienu likmi, turpretī par otru tiek veikta atmaksa.

 

PIEMĒRS AR ĀZIJAS HANDIKAPU VIENAI LIKMEI:

 

Notikums

Handikaps

Villarreal CF

+0.75

Real Madrid

-0.75

 

Šajā piemērā kopējā likmju summa ir €100.

Ja jūs izdarāt likmi VILLARREAL CF handikapam (+0.75), faktiski tiek liktas likmes uz HANDIKAPU (+1) un HANDIKAPU (+0.5), kur katram no tiem likmju summa ir €50.

Iespējamie iznākumi ir sekojoši:

 1. Mača rezultāts (0:1) – HANDIKAPS (+0.5) - zaudējums, HANDIKAPS (+1) – atmaksa.

 2. mača rezultāts (1:1) – HANDIKAPS (+0.5) - laimests, HANDIKAPS (+1) - laimests.

 3. mača rezultāts (0:2) – likme zaudē.

Veicot likmi REAL MADRID HANDIKAPS (–0.75), faktiski tiek liktas likmes uz HANDIKAPS (–0.5) un  HANDIKAPS (–1), kur katram no tiem likmju summa ir €50.

Iespējamie iznākumi ir sekojoši:

 1. mača rezultāts (0:1) – HANDIKAPS (-0.5) – laimests, HANDIKAPS (-1) – atlīdzība.

 2. mača rezultāts (1:1) – likme zaudē.

 3. mača rezultāts (0:2) – likme laimē.

 

4.3.3. KOMBINĒTĀ LIKME

Kombinētā likme ir likme, kas sastāv no vairākām izvēlēm vai nesaistītiem notikumiem. Lai aprēķinātu kombinētās likmes laimestu, likmju summa tiek pareizināta ar kombinētajā likmē visu iekļauto izvēļu attiecīgo koeficientu. Ja vismaz viens notikums ir zaudējis, zaudē visa likme. Tādējādi, lai kombinētā likme laimētu, jums ir precīzi jāparedz visu tajā iekļauto notikumu iznākums. 

 

UZKRĀJOŠĀS LIKMES PIEMĒRS:

 

Notikums

Likme

koeficienti

Dynamo K - Feyenoord

1

2.1

Lyonnais - Inter Milan

X

2.9

Olympiakos - Manchester United

2

2.0

Kombinētajā likmē ietverto izvēļu koeficients tiek reizināts: 2.0 × 2.1× 2.9 = 12.18.  Ja šīs kombinētās likmes summa ir €100, jūs saņemsiet €100 × 12.18 = €1218.

Neto ieguvums (atskaitot likmju summu) ir €1118.

 

4.4. ĀZIJAS HANDIKAPA LIKME KĀ DAĻA NO KOMBINĒTĀS LIKMES 

Ja Āzijas handikapa likme ir daļa no kombinētās vai sistēmas likmes, kopējais kombināciju skaits tiek dubultots. 

 

ĀZIJAS HANDIKAPA KOMBINĒTĀS LIKMES PIEMĒRS:

 

Jūs liekat kombinēto likmi €100, kas sastāv no diviem notikumiem, katrs notikums ar totālu 3.25.  Abu notikumu iznākums ir rezultāts 3-0.

 

Pamatā šeit ir četras uzkrājošās likmes, kur katrai no tām likmes summa ir €25: >3,>3; >3,>3.5; >3.5,>3;

>3.5,>3.5. Tas nozīmē, ka likmes summa €25 tiek atmaksāta par vienu kombinēto likmi (>3,>3), un visas pārējās likmes ir zaudējušas.

 

4.5. ĀZIJAS TOTĀLS 

Šī ir likme tiek izdarīta uz kopējo punktu skaitu, kur prognozētajai kopsummai ir jābūt reizinājumam ar 0,25 (nevis ar 0,5). Šī likme tiek aprēķināta kā divas likmes ar likmju summu, kas vienāda ar pusi no kopējās likmju summas, un tām ir vienādi koeficienti. Likmju kopsummas ir vērtības, kas ir tuvākie reizinātāji ar 0,5 jūsu prognozei, t.i., vienas likmes kopsumma būs jūsu prognoze + 0,25, bet otra būs jūsu prognoze -0,25.

ĀZIJAS TOTĀLA LIKMES PIEMĒRS:

 

Piemērs nr.1: Jūs izdarāt likmi TOTĀLS (1.75) MAZĀK ar likmju summu €100 un koeficientu 1.4. Lai aprēķinātu laimestu par šo likmi, tā tiek sadalīta sekojošās divās likmēs: TOTĀLS (1.5) MAZĀK un TOTĀLS (2) MAZĀK. Likmju summa tiek vienādi sadalīta starp divām likmēm (€50 katrai).

 

Iespējamie iznākumi ir sekojoši:

 

 1. mača rezultāts (0:0) vai (0:1) – laimē abas likmes (100 х 1.4 = €140).

 

 1. mača rezultāts (1:1), (0:2) – TOTĀLS (1.5) MAZĀK – zaudējums; TOTĀLS (2) MAZĀK – likmju summas (€50) atmaksa.

 

 1. mača rezultāts (1:2) – abas likmes zaudē.

 

Piemērs nr.2: Jūs izdarāt likmi TOTĀLS (1.75) VAIRĀK ar likmju summu €100 ar koeficientu 1.4. Lai aprēķinātu šīs likmes laimestu, tā tiek sadalīta divās sekojošās likmēs: TOTĀLS (1.5) VAIRĀK un TOTĀLS (2) VAIRĀK. Likmju summa tiek vienādi sadalīta divām likmēm (€50 katrai).

 

Iespējamie iznākumi ir sekojoši:

 1. mača rezultāts (0:0) vai (0:1) – likme zaudē

 2. mača rezultāts (1:1), (0:2) – TOTĀLS (1.5) VAIRĀK – laimē TOTĀLS (2) VAIRĀK – likmju summas atmaksa (50х1.4+50=70+50=€120).

 

 1. mača rezultāts (1:2) – likme laimē (100х1.4=€140).

 

4.6. SISTĒMAS LIKME

Sistēmas likme ir likme, kas sastāv no vairākiem vienāda apmēra kombinācijām iepriekš noteiktam iznākumu skaitam. 

 

Maksimālais uzkrājumu skaits sistēmas ietvaros ir 924. 

Maksimālais iznākumu skaits sistēmas ietvaros ir 12.

Lai aprēķinātu izmaksājamo summu, tiek summēta visu sistēmā ietverto kombināciju peļņa. 

 

PIEMĒRS: SISTĒMA 3/6 (3 LAIMĒJOŠĀS IZVĒLES)

 

Sistēma 3/6 ir likme par visām iespējamajām 3-notikumu kombinācijām no 6 notikumiem. Jums ir pareizi jāprognozē vismaz 3 notikumu iznākums, pretējā gadījumā sistēmas likmei tiks ieskaitīts zaudējums. Teiksim tā, jūs esat izdarījis 3/6 sistēmas likmi ar likmju summu €60.

Iznākumi ir sekojoši:

 

 

Notikums

Koeficienti

Rezultāts

1

Notikums nr.1

1.6

Laimests

2

Notikums nr.2

1.9

Zaudējums

3

Notikums nr.3

1.9

Zaudējums

4.

Notikums nr.4

1.3

Laimests

5.

Notikums nr.5

1.45

Laimests 

6.

Notikums nr.6

1.85

Laimests

Kopumā no 6 notikumiem var sastādīt 20 dažādas 3 iznākumu kombinācijas (t.i., Notikums 1 + Notikums 2 + Notikums 3; Notikums 1 + Notikums 2 + Notikums 4; utt.). Katra kombinācija sistēmā veido kombinēto likmi. 

 

Lai aprēķinātu likmju summu katrai kombinācijai, kopējā likmju summa (€60) tiek dalīta ar kombināciju skaitu jūsu 3/6 sistēmā (20 kombinācijas). 60/20=€3. Tādējādi likmju summa katrai kombinētajai likmei jūsu sistēmas ietvaros ir €3.

 

No iespējamajiem 6 iznākumiem jums ir precīzi jāparedz vismaz 3. Jūs pareizi prognozējāt 4 iznākumus: notikumam nr.1, notikumam nr.4, notikumam nr.5 un notikumam nr.6. Tā kā 4 iznākumi tika prognozēti pareizi, jebkuri 3 no šiem 4 notikumiem veido laimesta kombināciju. Ir 4 laimestu uzkrājumi:Kombinācijas

Uzkrājums

koeficientiI

Notikums 1

1.6

Notikums 4

1.3

Notikums 5

1.45II

Notikums 1

1.6

Notikums 4

1.3

Notikums 6

1.85III

Notikums 4

1.3

Notikums 5

1.45

Notikums 6

1.85IV

Notikums 1

1.6

Notikums 5

1.45

Notikums 6

1.85

 

Lai aprēķinātu katras kombinācijas laimestus, pareiziniet koeficientus ar likmju summu:

Kombinācija I: 1.6 x 1.3 x 1.45 x €3 = €9.05. 

Kombinācija II: 1.6 x 1.3 x 1.85 x €3 = €11.54. 

Kombinācija III: 1.85 x 1.3 x 1.45 x €3 =€10.46. 

Kombinācija IV: 1.6 x 1.85 x 1.45 x €3 =€12.88.

Lai aprēķinātu sistēmas likmes kopējo izmaksu summu, sasummējiet visu sistēmas laimestu kombināciju laimestus:  I + II + III + IV = 9.05 + 11.54 + 10.46 + 12.88 = €43.93. Kopējā izmaksājamā summa ir €43.93.

 

4.7. IEROBEŽOJUMI KONKRĒTA IZNĀKUMA IEKĻAUŠANAI

4.7.1. Kombinētā likme nevar saturēt notikumus, kas ir savā starpā saistīti. Ja kombinētā likme vai sistēma sastāv no diviem vai vairākiem saistītajiem iznākumiem, tad iznākums ar mazāko koeficientu no uzkrājuma vai sistēmas tiks izslēgts. Saistītie iznākumi (saistītie notikumi) ir tie, kuriem viena likmes daļa ietekmē citu likmes daļu.

4.7.2.Likme uz piedāvājumu “Komanda iesitīs soda sitienu - Jā/Nē” tiek uzskatīta par zaudējušu, ja spēles pamatlaikā nav piešķirti soda sitieni.   

4.7.3.Likmes uz piedāvājumiem “Kā tiks gūti vārti” un “Nākamie vārti” tiek uzskatīta par zaudējušu, ja nav sasniegts likmē norādīto vārtu skaits. 

4.8. LIVE LIKMJU IZDARĪŠANA

4.8.1.LIVE likmes tiek pieņemtas uz galvenajiem piedāvājumiem (Uzvarētājs, totāls, handikaps) un papildus piedāvājumiem (HT-FT, u.c.). Jūs varat izdarīt vienkāršas vai kombinētas LIVE likmes. 

4.8.2. Sniegtajiem laikiem un statistiskajai informācijai sadaļā LIVE likmes ir tikai informatīvs nolūks. Organizators negarantē norādītās informācijas aktualitāti un precizitāti (piem., tekošos rezultātus). Šo informāciju nevar izmantot kā sūdzības pamatu.

4.8.3. LIVE likmes nevar ne rediģēt, ne dzēst.

 

4.9. MAČU REZULTĀTI, DATUMI UN SĀKUMU LAIKI UN STRĪDU RISINĀŠANA 

 

4.9.1. Ja mēs uzrādām nepareizus rezultātus, norēķins par likmi var tikt pārskatīts. 

4.9.2. Likmes tiek noteiktas, pamatojoties uz notikuma faktisko sākuma laiku, kas tiek aptuveni noteikts saskaņā ar iestāžu, kas šo notikumu organizē, oficiālajiem dokumentiem. Ja šādu oficiālo dokumentu nav, informācija tiek iegūta no sporta federāciju oficiālajām mājaslapām, sporta klubu mājaslapām un citiem sporta informācijas avotiem.

4.9.3. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par nesaskaņām starp notikuma noteikto datumu un laiku un faktisko datumu un laiku. Notikuma datumam un sākuma laikam, kas ir uzrādīts sadaļā “Sports”, ir tikai informatīvs raksturs. Laimesti likmēm tiek noteikti saskaņā ar notikuma faktisko sākuma laiku, kas ir norādīts notikuma organizatora oficiālajos dokumentos.

4.9.4. nosaukumu vai mača (sporta notikuma) ilgumu. Sadaļā “Sports” vai “LIVE” uzrādītā informācija ir tikai orientējoša.

4.9.5. Par likmēm, kas izdarītas pēc notikuma sākuma laika, laimests tiek aprēķināts ar koeficientu 1.00, izņemot LIVE likmes; kombinēto likmju gadījumā koeficients šiem sektoriem ir piemērots 1.00.

4.9.6. Ja jūs izdarāt likmi notikumam, kura rezultāts Jums ir zināms, šī likme tiek atcelta. Ja tā notiek, Sabiedrība pieņem lēmumu par šīs likmes atzīšanu/neatzīšanu pēc tam, kad tika veikta situācijas izmeklēšana. Jebkāda veida darbības, kas saistītas ar šāda veida likmēm, tiek īslaicīgi apturētas. 

4.9.7. Organizatoram ir tiesības atcelt Likmes un atgriezt tās ar koeficientu 1.00, ja konstatēta tehniska kļūme vai Lietotāja un/vai trešo personu krāpnieciskās vai prettiesiskās darbības (piemēram, ir aizdomas par divu vai vairāku Lietotāju nelikumīgu vienošanos, kad likmes tiek liktas uz viena un tā paša notikuma pretējiem vai dažādiem rezultātiem u.c. gadījumi).

4.9.8. Likmes pirms mača: ja mačs vai sacensības ir atliktas (pārceltas) par vairāk kā 48 stundām (jebkāda iemesla dēļ), visas likmes, kas izdarītas par šo notikumu, tiek pasludinātas par spēkā neesošām (šis ir aptuvenais laiks: Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem paturēt šīs likmes kā spēkā esošas, atsaucoties uz 5.4.2. punktu, tādējādi novēršot jebkādus strīdus, kas var rasties, ja spēle tiek atlikta par vairāk nekā 48 stundām no oficiālā paredzētā sākuma laika). Notikumi tiek uzskatīti par pārceltiem vai atliktiem, ja tiek mainīts oficiālais paredzētais notikuma sākuma laiks.

4.9.9. LIVE likmju izdarīšana: ja mačs vai sacensības ir pārtrauktas (jebkāda iemesla dēļ), un tās tiek turpinātas 5 stundu laikā no to sākuma laika, visas likmes paliek spēkā. Ja vien pārtrauktā spēle vai sacensības netiek turpināta 5 stundu laikā pēc tās sākuma laika, visām likmēm laimests tiek noteikts ar koeficientu 1,00, izņemot gadījumus, kad likmes rezultāts jau ir noteikts. Šis noteikums neattiecas uz notikumiem, kas saskaņā ar to nosacījumiem var beigties laikā, kas pārsniedz 5 stundas.

4.9.10. Ja mačs netiek pabeigts un tiek atcelts, laimestu aprēķināšanai tiek ņemts vērā iznākums, kas tika noteikts pirms pārtraukšanas (piemēram, pirmā puslaika notikumu nosacījumi, pirmie gūtie vārti un to laika notikumu nosacījumi, u.c.). Visām pārējām likmēm laimesti tiek noteikti ar koeficientu 1.00.

4.9.11. Ja dalībnieks atsauc savu dalību pirms notikuma sākuma, visas likmes, kas tika izdarītas par šo dalībnieku, tiek pasludinātas par spēkā neesošām.

4.9.12. Kad ir plānots, ka divi nosauktie pretinieki (komandas vai sportisti) piedalīsies notikumā (mačā, sacensībās vai cīņā), bet vēlāk viens vai abi šie pretinieki tiek nomainīti, visas likmes, kas izdarīta attiecībā uz šo notikumu, tiek novērtētas ar koeficientu 1.00.

4.9.13. Komandu sacensībās, kad jebkurā komandā jebkāda iemesla dēļ tiek aizstāti viens vai vairāki spēlētāji, visas likmes, kas izdarītas uz šī mača rezultātu, paliek spēkā.

4.9.14. Dubultspēlēs, kur ir norādīti pāru vārdi un vismaz viens no dalībniekiem tiek aizvietots, laimestu koeficienti ir 1.00. Kad pāru vārdi netiek norādīti, visas likmes paliek spēkā.

4.9.15. Sacensībās, kur tiek izmantoti termini “mājinieki” un “viesi”, ja notikums notiek citā vietā, tiek piemērots sekojošais: 

 • ja sacensību norises vieta ir neitrāla, visas likmes paliek spēkā;

 • Ja pretinieka komandas mājvietā, visas likmes paliek spēkā.  

Ja notikumam netiek piemēroti termini “mājinieki” un “viesi” (piemēram, duālajos vai individuālajos sporta veidos), ja notikums notiek vietā, kas atšķiras no sākotnēji norādītās, visas likmes paliek spēkā. NBA, NHL, AHL, CHL, OHL, WHL un Austrumkrasta hokeja līgas komandas var tikt norādītas tiešā secībā (mājinieki – viesi) un pretējā secībā. Pēdējā gadījumā neviena no likmju summām atmaksāta netiek.

4.9.16. Draudzības spēlēs, tajā skaitā, klubu draudzības spēlēs, kad notikums notiek citā cietā, visas likmes paliek spēkā.

4.9.17. Ja par uzvarētāju tiek paziņots vairāk kā viens dalībnieks vai komanda, laimestu koeficienti likmēm, kas izdarītas par šiem dalībniekiem vai komandām, tiek sadalītas ar laimētāju skaitu. Piemēram, ja par uzvarētājiem tiek paziņoti divi dalībnieki, attiecīgās atlases laimestu koeficienti tiek dalīti ar divi. 

4.9.18.Ja koeficienta piemērošanā ir kļūda, un Mēs atzīstam šo kļūdu, visas likmes uz ietekmētajām izvēlēm tiks uzskatītas par laimējušām, un izmaksas tiks veiktas ar koeficientu 1,00.

4.9.19. Ja jebkāda iemesla dēļ pabeigta notikuma sākotnējais rezultāts tiek vēlāk pārskatīts, un viena puse spēli zaudē (atteikšanās netiek ņemta vērā), visi laimesti par likmēm tiek izmaksāti saskaņā ar sākotnējo (faktisko) rezultātu. Faktiskais rezultāts ir tas rezultāts, kas tika paziņots, pamatojoties uz oficiālo spēles protokolu un citiem oficiālajiem informācijas avotiem uz reiz pēc notikuma beigām. 

5. Īpašie sporta veidu noteikumi

5.1 Futbols

5.1.1. Likmes uz futbola spēlēm (ieskaitot kausa izcīņas spēles) tiek pieņemtas uz pamatlaiku, kas norādīts noteikumos (90 spēles minūtes, kas sastāv no divām pusēm pa 45 minūtēm katra plus kompensācijas laiks), ja vien sadaļā "Sports" nav noteikts citādi ("papildlaiks").

Papildlaiks un soda metieni tiks ieskaitīti tikai piedāvājumā "Kvalificēsies tālāk", "Līgas kvalificācija/pazemināšana", "Turnīra uzvarētājs" utml.

5.1.2. Lai likmes būtu spēkā, ir jāpaiet vismaz 80 spēles minūtēm, izņemot piedāvājumus, kas jau bija bez nosacījumiem noteikts mača apturēšanas brīdī.

5.1.3 Likmes uz piedāvājumu "Kura komanda gūs vairāk vārtu", kas veiktas Pasaules kausā, UEFA Eiropas čempionātā, UEFA Čempionu līgā, Eiropas līgā, Olimpiskajās spēlēs un citos starptautiskajis turnīros, tiek veiktas, iekļaujot papildlaiku, taču neņemot vērā pēcspēles sodus.

5.1.4 Likmes uz kartiņu statistiku tiek ņemtas vērā uz pamatlaiku. Neviena kartiņa netieks skaitīta, ja vien tā nav parādīta spēlētājam uz laukuma.

5.1.5 Likmes uz "dzelteno/sarkano kartīti" tiks veiktas šādā veidā: dzeltenā kartīte tiek skaitīta kā viena kārts; sarkanā kartīte tiek skaitīta kā divas dzeltenās kartītes. Otrā dzeltenā kartīte tam pašam spēlētājam netiks ieskaitīta un tiks uzskatīta par vienu sarkano kartīti.

5.1.6 Likmes piedāvājumā “Spēlētājs gūs vārtus” gols savos vārtos neskaitās. 

5.1.7 Likmes uz individuālo staitsiku ir spēkā tikai uz tiem spēlētājiem, kas iekļauti sākuma sastāvā (11 spēlētaji komandā).

5.2 Hokejs

5.2.1 Likmes uz hokeju tiek pieņemtas uz pamatlaiku (60 minūtes, kas sastāv no 3 periodiem pa 20 minūtēm katrā), ja vien nav norādīts citādi ("Ar OT", ja ir iekļauts papildlaiks, "Ieskaitot pamatlaiku un pēcspēles soda metienus", ja ir iekļauts papildlaiks un pēcspēles metieni).

5.2.2 Ja spēle sākas, bet nav pabeigta, visas likmes uz to tiks novertētas ar koeficientu 1, izņemot tos piedāvājumus, kas jau bija noteikti spēles pārtraukšanas brīdī.

5.2.3 Lai likmes būtu spēkā, ir jāpaiet vismaz 55 spēles minūtēm. Šajā gadījumā visas likmes tiks noteiktas, pamatojoties uz rezultātu spēles pārtraukšanas brīdī.

5.2.3 Ja tiek aizvadīti pēcspēles soda metieni, visi, uzvarētāju komandas iesistie bullīši tiek skaitīts kā vieni vārti, tai pat laikā visi zaudējošās komandas iesistie bullīši tiks skaitīti kā 0 vārti.

5.2.4 Spēlētāja individuālajā Totālā tiek iekļauti punkti, kas tiek piešķirti par iesistiem vārtiem un rezultatīvajām piespēlēm. 

5.2.5 Ja spēlētājs neiziet uz laukuma, likmes uz viņa individuālo statistiku tiek novērtētas ar 1.00.

5.3 Basketbols

5.3.1 Likmes uz basketbolu tiek pieņemtas iekļaujot papildlaiku, ja vien piedāvājumā nav noteikts citādi.

5.3.2 Ja spēle sākas, bet nav pabeigta, visas likmes uz spēli tiks veiktas ar koeficientu 1, izņemot tos piedāvājumus, kas jau bija noteikti spēles pārtraukšanas brīdī.

5.3.3 Ja spēles ilgums ir 40 minūtes (WNBA, NCAAB, FIBA), lai likmes būtu spēkā, ir jānospēlē vismaz 35 minūtes. Ja spēles ilgums ir 48 minūtes (NBA), lai likmes būtu spēkā, ir jānospēlē vismaz 40 minūtes. Šādos gadījumos visas likmes tiks noteiktas, pamatojoties uz rezultātiem spēles pārtraukšanas brīdī.

5.3.4 Basketbola mačos ar apzīmējumu "Ar papildlaiku" likmes uz handikapiem un totāliem ceturtajā ceturtdaļā un otrajā puslaikā tiek noteiktas, neskaitot papildlaiku.

5.3.5 Ja spēlētājs neiziet uz laukuma, likmes uz viņa individuālo statistiku tiek novērtētas ar 1.00.

5.4 Teniss

5.4.1. Ja izstāšanās vai diskvalifikācija notiek pirms tenisa mača sākuma, likmes uz uzvarētāju tiek atgrieztas ar koeficientu koeficients 1.00, izņemot likmes, kas izdarītas par attiecīgā dalībnieka uzvaru (šīs likmes tiek uzskatītas par zaudējušām). Pārējās likmes likmes tiek atgrieztas ar koeficientu 1.00. 

5.4.2 Ja mača sākums aizkavējas vai kāda iemesla dēļ tiek pārcelts uz vēlāku laiku, visas likmes paliek spēkā līdz mača vai turnīra, kurā tas piedalās, beigām.

5.4.3 Ja spēle tiek pārtraukta sakarā ar spēlētāja izstāšanos vai diskvalifikāciju pirmajā setā, visas likmes tiks veiktas ar koeficientu 1, izņemot likmes uz geimiem, kas jau ir pabeigtas, un likmes uz iznākumu, kas jau bija bez nosacījumiem noteikts mača pārtraukšanas brīdī.

5.4.4 Ja tenisa mačs tiek pārtraukts spēlētāja izstāšanās vai diskvalifikācijas dēļ, likmes uz mača uzvarētāju paliek spēkā, ja pirmais sets ir pabeigts. Pretējā gadījumā visas šādas likmes tiks novērtētas ar koeficientu 1.00. Likmes uz citiem iznākumiem tiks aprēķinātas ar koeficientu 1.00, izņemot iznākumus, kas jau bija bez nosacījumiem noteikti spēles pārtraukšanas brīdī. Izstāšanās vai diskvalifikācijas gadījumā attiecīgais spēlētājs zaudē.

5.4.5 Ja tenisa mačs tiek pārtraukts, tas nebeidzas tajā pašā dienā un tiek atlikts, visas likmes paliek spēkā līdz tā turnīra beigām, kurā šis mačs bija ieplānots, kamēr šis mačs tiek izspēlēts vai jebkurš no dalībniekiem atsakās no dalības tajā.

5.4.6 Tenisa mača izšķirošajā setā handikapi un totāli tiek noteikti, pamatojoties uz rezultātu, savukārt likmēm uz mača handikapiem un totāliem izšķirošais sets tiek uzskatīts par vienu geimu.

5.4.6. Taibreiks tiek uzskatīts par vienu geimu.

5.4.7. Ja jebkāda iemesla dēļ dalībnieks sacensību laikā izstājas (ievainojums, atteikšanās, u.c.), visas likmes, kas tiek izdarītas pirms sacensību pēdējā raunda sākuma, kurā viņš/viņa piedalījās, paliek spēkā. Visas pārējās likmes tiek atgrieztas ar koeficientu 1.00.

5.5. F1, Spīdvejs, motosacīkstes.

5.5.1 Ja sacīkstes netiek pabeigtas un oficiālie rezultāti nav paziņoti, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu 1.00, izņemot piedāvājumus, kas jau noslēgušies.

5.5.2. Klasifikācija - lai dalībnieks skaitītos klasificēts, viņam ir jāveic 90% no uzvarētāja apļu skaita (noapaļots līdz tuvākam pilnam skaitlim). Braucēji, kas izstājas no sacīkstēm, taču veikuši 90% no uzvarētāja apļu skaita kvalificējas kā klasificēti braucēji.

5.6. Beisbols.

5.6.1 Likmes uz beisbolu tiek pieņemtas ieskaitot ekstra-īningu.

5.6.2. Ja īningu skaits tiek samazināts saskaņā ar turnīra noteikumiem vai spēle tiek saīsināta, ja kādai no komandām ir neapstrīdams pārsvars, likmes paliek spēkā.

5.6.3 MLB pirmssezonas likmēs, ja rezultāts ir neizšķirts pēc 9. īninga izspēles, tiek aizvadīts 10. īnings. Ja neviena no komandām neuzvar 10. īningā, spēle beidzas neizšķirti un likmes uz uzvarētājiem tiek novērtētas ar koeficientu 1.00.

5.6.4 Visas likmes ir spēkā, ja ir izspēlēti vismaz pieci pilni īningi vai 4,5 īningi. Ja ir izspēlēti mazāk nekā 4,5 īningi, bukmeikeri novērtē tās likmes, kuru rezultāti jau bija noteikti mača pārtraukšanas brīdī. Pārējās likmes uz šo spēli tiks novērtētas ar koeficientu 1.

5.6.5 Ja spēlētājs neiziet uz laukuma, likmes uz viņa individuālo statistiku tiek novērtētas ar 1.00.

6. KONFLIKTU IZŠĶIRŠANA

6.1. Jebkuri strīdi starp Lietotāju un Organizatoru tiek izšķirti komunikācijas un pārrunu ceļā, pamatojoties uz Noteikumiem.

6.2. Ja Lietotājam rodas jebkādi jautājumi par interneta vietni Spelet.lv vai Organizatora sniegtajiem pakalpojumiem, vai ja Lietotājam ir aizdomas par tehnisko vai kādu citu kļūdu pakalpojumu sniegšanā, Lietotājam ir jāizmanto Organizatora klientu atbalstu, nosūtot Organizatoram elektronisko vēstuli uz 
e-pasta adresi [email protected], vai sazinoties ar “live chat” palīdzību interneta vietnē Spelet.lv, vai pa tālruni +371 600 00 069

6.3. Lietotājs var iesniegt Organizatoram sūdzību vai pretenziju, noformējot to rakstveidā, 15 dienu laikā no notikušās situācijas dienas, nosūtot šādu sūdzību vai pretenziju uz adresi Tērbatas iela 73, Rīgā, vai uz e-pastu [email protected]. Organizators izskata sūdzību vai pretenziju un sniedz rakstveida atbildi Lietotājam 15 darba dienu laikā no attiecīgā sūtījuma saņemšanas dienas.

6.4. Ja attiecīgo strīdu neizdevās atrisināt saskaņā ar Noteikumu, 5.1., 5.2., un/vai 5.3.punktu, Lietotājs un Organizators risina to Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.5. Organizators ērtības labad piedāvā šo Noteikumu tulkojumu uz citām valodām, kas pieejamas vietnē spelet.lv. Noteikumu nesakritību dažādās valodās gadījumā par noteicošiem un oficiāliem tiek noteikta Noteikumu versija latviešu valodā.Noderīgi

KLIENTU APKALPOŠANA

Klientu atbalsta darba laiks: no plkst. 08.00 līdz 24.00

18+

Uzmanību! Azartspēles var izraisīt atkarību!

Ja jums vēl nav 18 gadu, jums ir aizliegts piedalīties azartspēlēs un jums ir nekavējoties jāpamet šī vietne!

Azartspēļu organizators ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKS", juridiskā adrese Tērbatas iela 73, Rīga, LV-1001, Latvija. Interaktīvo azartspēļu licence Nr. TI-2 0.

SPELET GROUP:
MAGAZINE