• EN
  • LV
  • RU

Noteikumi un nosacījumi

WWW.SPELET.LV INTERAKTĪVO AZARTSPĒĻU ORGANIZĒŠANAS UN LIETOŠANAS PAMATNOTEIKUMI 

 

Šie noteikumi nosaka interneta vietnes www.spelet.lv, programmnodrošinājuma, interaktīvo azartspēļu un citu organizatora sniegto pakalpojumu izmantošanas kārtību, un veido vispārējo vienošanos starp lietotāju un organizatoru attiecībā uz minēto pakalpojumu izmantošanu.

 

Gadījumā, ja lietotājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem  un tiem nepiekrīt, lietotājam nav tiesību turpināt izmantot interneta vietni www.spelet.lv, un tam nekavējoties jāpamet minētā interneta vietne. Turpinot izmantot interneta vietni www.spelet.lv, lietotājs apstiprina, ka viņš pilnībā iepazinies, saprot un piekrīt šiem noteikumiem. 

 

 

Noteikumos tiek izmantoti sekojošie termini un apzīmējumi: 

 

Organizators – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NIKS”, reģistrācijas Nr.40003029864, juridiskā adrese Tērbatas iela 73, Rīga, Latvija.

 

Spelet.lv – Organizatora interneta vietne (web-lapa), kurā notiek visas šajos noteikumos aprakstītās darbības. Interneta vietnes pilnā adrese: www.spelet.lv

 

Lietotājs – fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, un kura izveido profilu Spelet.lv ar nolūku izmantot Organizatora sniegtos pakalpojumus.

 

Profils – konts, kuru Lietotājs izveido, reģistrējoties interneta vietnē Spelet.lv. Tikai pats Lietotājs drīkst veikt jebkuras atļautas darbības ar Profilu.

 

Neaktīvs profils – Profils, kurā nav konstatētas jebkādas Lietotāja darbības, tajā skaitā pieslēgšanās kontam (log-in) vai iziešana no tā (log-out), laika periodā, kas garāks par 12 mēnešiem.

 

Profila deaktivācija – Organizatora darbība vai darbību kopums, kuru rezultātā tiek ierobežotas Lietotāja Profila izmantošanas tiesības (Lietotājs var ieiet savā kontā un komunicēt ar Organizatoru, bet nevar veikt Likmes un/vai veikt Depozītus vai Izmaksas).

 

Profila bloķēšana – Pilnīga Lietotāja pieejas tiesību kontam ierobežošana (Lietotājs nevar ieiet savā Profilā)

 

Profila slēgšana – Lietotāja Profila dzēšana no Spelet.lv saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.

 

Azartspēle – interaktīvā azartspēle, kurai pieeju nodrošina Organizators, un kurā Lietotājs, izdarot dalības likmi, var saņemt laimestu, kurš pilnībā vai daļēji ir atkarīgs no veiksmes gadījuma vai apstākļiem, kuri iepriekš nav zināmi.

 

Likme – naudas summa, kuru Lietotājs iemaksā Organizatoram, lai piedalītos Azartspēlēs interneta vietnē Spelet.lv.

 

Laimests – naudas summa, kuru likumīgi iegūst (laimē) Lietotājs, godīgi un saskaņā ar šiem noteikumiem un attiecīgās Azartspēles noteikumiem izmantojot Organizatora sniegtos pakalpojumus, kura netiek apstrīdēta no Organizatora puses, un kuru Organizators izmaksā Lietotājam.

 

Depozīts – naudas summa, kuru Lietotājs pārskaita uz Organizatora norēķinu kontu, papildinot sava Profila bilanci Likmju veikšanai.

 

Izmaksa – naudas summa, kuru pēc attiecīgā Lietotāja pieprasījuma un pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas Organizators izmaksā Lietotājam.

 

Speciālie piedāvājumi – visi bonusi un akcijas, kuru ietvaros Lietotājam tiek piedāvāts materiāls ieguvums, ieskaitot, bet ne tikai: speciālie iepazīšanas piedāvājumi, Azartspēļu vai Likmju akcijas, un citi bonusi, kas ir atļauti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

Programmnodrošinājums – jebkurš programmnodrošinājums, kas ir Spelet.lv daļa un atrodas šajā interneta vietnē, tajā skaitā jebkurš Azartspēlēm nepieciešamais programmnodrošinājums, ka arī pašas Azartspēles.

 

Organizatora dati un informācija – jebkāda veida Organizatora informācija, dati un materiāli (tajā skaitā, bet ne tikai – teksti, zīmējumi, grafiki, audio un videomateriāli), kas ir pieejami Lietotājam interneta vietnē Spelet.lv. 

 

Inspekcija – Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

 

Noteikumi – šie Spelet.lv interaktīvo azartspēļu organizēšanas noteikumi un/vai Inspekcijas apstiprinātie atsevišķo azartspēļu, kuras tiek piedāvātas Lietotājam interneta vietnē Spelet.lv, noteikumi.

 

Visi Noteikumu elementi (virsraksti, sadaļas, apakšnodaļas un to nosaukumi, numerācija, termini u.c.) tiek izmantoti vienīgi uztveres ērtībai, un tie nevar tikt izmantoti teksta interpretācijas nolūkos. Ja starp Noteikumiem un citiem dokumentiem un/vai informāciju, kurā ir atsauce uz Noteikumiem, konstatējamas pretrunas, par prevalējošiem tiek atzīti Noteikumi. Organizators ir tiesīgs jebkurā brīdī un apjomā izdarīt grozījumus Noteikumos (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saņemot Inspekcijas saskaņojumu), publicējot aktuālo Noteikumu redakciju interneta vietnē Spelet.lv. 

 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

1.1. Organizators ir saņēmis Inspekcijas izsniegto licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai Latvijas Republikā (spēļu automātu spēles, bingo, rulete, kāršu spēles, kauliņu spēles, totalizators un derības).

 

1.2. Organizators darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Organizatora darbības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kontrolē Inspekcija.

 

1.3. Lietotājam ir zināms, ka piedāvātās Azartspēles satur veiksmes elementus. Veicot Likmi, Lietotājs var saņemt laimestu, kurš pilnībā vai daļēji ir atkarīgs no veiksmes gadījuma vai apstākļiem, kuri iepriekš nav zināmi.

 

1.4. Organizatoram ir tiesības labot Azartspēles rezultātus vai atzīt tos par nederīgiem (spēkā neesošiem), ja spēles rezultātu ietekmēja tehniskais bojājums vai Lietotāja krāpnieciska un/vai nelikumīga darbība. Ja šāds rezultātu labojums noved pie negatīvā bilances atlikuma Profila kontā, Lietotājs sedz izveidojušos starpību, veicot nepieciešamās summas Depozītu savā Profila bilancē.

 

1.5. Organizators nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Lietotājam radies nepārvaramas varas apstākļu (tajā skaitā, bet ne tikai – jebkāda veida karadarbība vai militārie konflikti, ugunsgrēks, plūdi vai citas dabas stihijas) rezultātā, elektroapgādes pārtraukumu rezultātā, telekomunikācijas pakalpojumu pārtraukumu vai tīklu bojājumu rezultātā, valsts un/vai pašvaldības iestāžu, vai trešo personu darbību vai bezdarbības rezultātā, Lietotāja Noteikumu pārkāpuma vai savu saistību vai pienākumu neizpildes rezultātā, vai arī gadījumā, ja minētie zaudējumi radušies dēļ tā, ka trešā puse kavēja savu saistību izpildi vai neizpildīja tos vispār. Jebkurā no šajā punktā minētajiem gadījumiem Organizatoram ir tiesības pilnībā, daļēji vai uz noteiktu laika periodu pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.

 

1.6. Organizators nenes atbildību par jebkādām problēmām vai zaudējumiem, kas saistīti ar jebkuru iekārtu vai Programmnodrošinājuma darbu (neatkarīgi no tā, kuru personu kontrolē atrodas minētās iekārtas), un kas var radīt kaitējumu Spelet.lv darbam, aizkavēt instrukciju izpildi attiecībā uz Likmēm vai to reģistrāciju, novest pie jebkuras Azartspēles spēļu programmas kļūdas, vai traucēt Lietotājam sazināties ar Organizatoru. 

 

1.7. Organizators nenes atbildību par Lietotāja darbībām interneta vietnē Spelet.lv, vai par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Lietotājam nodarīts Spelet.lv izmantošanas rezultātā. Organizators nenes atbildību par jebkuras trešās personas (piemēram Azartspēļu provaidera vai Spelet.lv hostinga) pakalpojumu kvalitāti, un negarantē, ka Spelet.lv un tā saturs būs piemērots visām ierīcēm un strādās bez pārtraukumiem. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Organizators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem atzīt jebkuras Azartspēles rezultātu un/vai Lietotāja Laimestu par nederīgu (spēkā neesošu), ja Organizators uzskata, ka šajā konkrētajā Azartspēlē ir notikusi tehniskā vai jebkura cita rakstura kļūda.

 

 

2. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA

 

2.1. Lai saņemtu Organizatora sniegtos pakalpojumus, Lietotājam ir savā vārdā jāizveido Profils interneta vietnē Spelet.lv. Pēc reģistrācijas procesa beigām Lietotāja Profils darbosies līdz brīdim, kad Lietotājs to slēgs patstāvīgi, vai arī līdz Organizators to slēgs saskaņā ar Noteikumiem.

 

2.2. Personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir aizliegts reģistrēties vai veikt jebkādas citas darbības interneta vietnē Spelet.lv.

 

2.3. Lietotājs nedrīkst izmantot Organizatora pakalpojumus, ja viņš nepiekrīt Noteikumiem, kas publicēti interneta vietnē Spelet.lv.

 

2.4. Reģistrējot Profilu, Lietotājam ir jāpaziņo Organizatoram sekojošie dati:

1) vārds, uzvārds;

2) dzimšanas datums;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese un pasta indekss;

5) mobilā tālruņa numurs;

6) dati par Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes norēķinu kontu, no kura Lietotājs veiks Depozītu;

7) citu informāciju, kas tiks pieprasīta Lietotājam reģistrācijas procesā.

 

2.5. Lietotājs apliecina, ka visa informācija, kuru Lietotājs sniedzis reģistrācijas procesā interneta vietnē Spelet.lv, kā arī tā informācija, kuru Lietotājs, pēc Organizatora attiecīgā pieprasījuma, ir sniedzis pēc reģistrācijas procesa – piemēram, informācijas par naudas līdzekļu izcelsmes avotiem vai papildu informācija, ir pareiza, pilnīga un patiesa. Lietotājs piekrīt tam, ka Organizators ir tiesīgs veikt Lietotāja vai viņa datu pārbaudi jebkurā laikā, kamēr ir aktīvs Lietotāja Profils. Ja Lietotājs reģistrācijas procesa laikā sniedz Organizatoram nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, Organizators ir tiesīgs atcelt visus Lietotāja veiktās Likmes vai saņemtos Laimestus, deaktivēt, bloķēt vai slēgt Lietotāja Profilu, un paziņot tiesībsargājošajām iestādēm par fiksēto pārkāpumu.

2.5.1. Gadījumā, ja notiek izmaiņas Lietotāja personas datos vai citā viņa sniegtajā informācijā, Lietotāja pienākums ir atjaunot informāciju savā Profilā. Ja Lietotājs nav spējīgs veikt šādas izmaiņas patstāvīgi, viņam par šādām nepieciešamajām izmaiņām nekavējoties jāpaziņo Organizatoram, nosūtot attiecīgo rakstveida paziņojumu uz Organizatora e-pastu. 

2.5.2. Organizators pēc Profila reģistrācijas ir tiesīgs pieprasīt Lietotājam papildu informāciju, lai novērstu nesankcionētu, pretlikumīgu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu Profila izmantošanu.

 

2.6. Reģistrējoties interneta vietnē Spelet.lv un izmantojot tajā piedāvātos pakalpojumus, Lietotājs apliecina, ka:

1) Lietotājs ir fiziska persona (juridiska persona netiks apstiprināta Lietotāja statusā);

2) Lietotājs ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, tam ir Latvijas personas kods, un tas atrodas Latvijas Republikas teritorijā;

3) tā rīcībspēja nav ierobežota;

4) tas nedarbojas trešās personas vārdā vai interesēs;

5) Lietotājs nav no azartspēlēm atkarīga persona, un tas nav iekļauts Inspekcijas pārziņā esošajā pašatteikušos personu reģistrā; 

6) tas neizmanto tādu banku kontu vai norēķinu karti, kuru aizliegts izmantot Organizatora pakalpojumu saņemšanai un/vai apmaksai;

7) Lietotāja Profilā netiks izmantoti tādi naudas līdzekļu, kuru izcelsmi nav iespējams pamatot vai pierādīt, vai kuru izcelsme ir nelegāla;

8) Lietotāja Profils netiks izmantots prettiesiskās darbības tiešai vai pastarpinātai atbalstīšanai;

9) Profila izveidošanai tas izmanto vienīgi savu personīgos datus;

10) tas neizmantos Spelet.lv, pakalpojumus, Programmnodrošinājumu un/vai no Organizatora saņemto informāciju jebkura veida darbībai, kas ir pretlikumīga vai aizliegta ar Noteikumiem;

11) piedaloties Azartspēlēs, Lietotājs ir patiesais labuma guvējs;

12) Lietotājs pilnībā apzinās iespējamo naudas zaudējuma risku, spēlējot Azartspēles un izmantojot interneta vietā Spelet.lv esošos pakalpojumus;

13) Naudas līdzekļi, kas iemaksāti sava Profila bilancē, nav atzīstami par ienākumiem no prettiesiskās darbības;

14)   Lietotājs neveic jebkādu prettiesisku vai citu nelikumīgu vai nesankcionētu darbību, un tam nav nolūka izmantot Profili šādas darbības veikšanai. Lietotājs neizmantos un neļaus trešajām personām izmantot Profilu saistībā ar jebkuru prettiesisku vai nelikumīgu darbību, tajā skaitā, bet ne tikai – naudas atmazgāšanā vai terorisma finansēšanā, saskaņā ar jebkuru likumu, kas attiecas uz Lietotāju un/vai Organizatoru.

15) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkurām darbībām, kuras Spelet.lv interneta vietnē tiek veiktas no Lietotāja Profila;

16) Lietotājs neizmantos Organizatora sniegtos pakalpojumus, Spelet.lv, iekārtas, Programmnodrošinājumu vai citu saņemto informāciju tādā veidā, lai tas negatīvi ietekmētu Organizatoru vai citus Lietotājus;

17) Lietotājs neizmantos, nelejupielādēs vai neizplatīs programmas, failus, datnes vai datus, kas satur datorvīrusus, kuri var radīt zaudējumus vai negatīvi ietekmēt Programmnodrošinājuma darbu, Organizatora pakalpojumus vai Spelet.lv.;

18) Lietotājs neizplatīs jebkādu informāciju ar pretlikumīgu, apkaunojošu, pornogrāfisku vai rasistisku saturu, vai arī jebkurus citus materiālus, kas var provocēt vai atbalstīt uzvedību vai darbības, kas var tikt kvalificētas kā noziedzīgs nodarījums, novest pie civilatbildības iestāšanās vai kā citādi pārkāpj likumu;

19) Lietotājs izmantos Organizatora pakalpojumus tikai personīgai izklaidei, nevis kā komercdarbību vai kādu citu darbību.

 

2.7. Reģistrējoties Spelet.lv, Lietotājs piekrīt, ka Organizators saskaņā ar normatīvo aktu prasībām garantē Profila personas datu neizpaušanu trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos.

 

2.8. Organizators apstrādā Lietotāja personīgo informāciju saskaņā ar Organizatora privātuma politiku, kas publicēta interneta vietnē Spelet.lv.

 

2.9. Pēc tam, kad Lietotājs ir sniedzis Organizatoram visus datus un informāciju, kas nepieciešami Profila reģistrācijai, Organizators ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā veic Lietotāja pārbaudi, ieskaitot Lietotāja personības identifikāciju (verifikāciju) un vecuma pārbaudi. Organizators arī pārbauda, vai Lietotājs nav pieprasījis liegt sev piekļuvi Organizatora organizētajām Azartspēlēm.

 

2.10. Organizators ir tiesīgs atteikt reģistrāciju jebkuram Lietotājam, vai slēgt jebkuru Lietotāja Profilu, nenorādot iemeslus šādam reģistrācijas atteikumam/Profila slēgšanai.

 

2.11. Reģistrācijas procesa laikā Organizators sniedz Lietotājam iespēju izvēlēties vienu no maksimālās Likmes noteikšanas metodēm (limitiem) šim Lietotājam – vai nu maksimālo Likmes apmēru, kuru Lietotājs var izdarīt vienā Azartspēlē, vai arī maksimālo Likmju apmēru, kuru Lietotājs var veikt visās Azartspēlēs 24 stundu periodā.

2.11.1. Ja Lietotājs nosūta Organizatoram pieteikumu par Likmes (vai Likmju) maksimālā apmēra palielināšanu, Organizators minētos limitus palielina pēc 7 (septiņām) dienām no pieteikuma saņemšanas dienas.

 

2.12. Katrs Lietotājs izmanto savu Profilu personīgi, nenododot sava Profila informāciju vai piekļuves datus jebkurai citai personai. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par Profila piekļuves datu konfidencialitāti un drošību. Gadījumā, ja Lietotājs neizpilda minētos pienākumus, Organizators nenes atbildību par zaudējumiem vai citām sekām, ja Profilu izmantojušas trešās personas.

 

2.13. Ja Lietotājam ir pamats domāt, ka jebkuri tā Profila dati ir kļuvuši zināmi trešajām personām, Lietotāja pienākums ir nekavējoties mainīt Profila paroli un paziņot Organizatoram par savām aizdomām. Ja Lietotāja Profila dati ir nozaudēti vai kļuvuši zināmi trešajām personām, no šī Profila veiktās Likmes nevar tikt anulētas.

 

2.14. Lietotājam ir tiesības reģistrēt Spelet.lv tikai vienu Profilu. Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šo noteikumu, Organizatoram ir tiesības deaktivēt, bloķēt un/vai slēgt papildu Lietotāja Profilu(-us). Par Lietotāja pamata Profilu tiek uzskatīts tas Profils, kurš laika ziņā tika reģistrēts pirmais.

 

2.15. Ja Organizatoram kļūst zināms, ka Lietotājam pieder vairāki Profili, vai ka Lietotāja Profils vai papildu Profils tiek izmantots, lai palielinātu maksimālo Likmes apmēru, Organizators ir tiesīgs anulēt visas Lietotāja izdarītās Likmes un apstādināt visus Depozītus/Izmaksas no šī Lietotāja Profila (-iem) līdz pilnīgai apstākļu noskaidrošanai.

 

2.16. Gadījumā, ja Organizatoram kļūst zināms, ka Lietotājs ir reģistrējies Spelet.lv ar citas personas datiem, Organizators ir tiesīgs anulēt visas Lietotāja izdarītās Likmes, vai deaktivēt, bloķēt vai slēgt Lietotāja Profilu.

 

2.17. Organizators ir tiesīgs nekavējoties deaktivēt, bloķēt un/vai slēgt Lietotāja Profilu bez atsevišķa paziņojuma Lietotājam, ja Lietotājs pārkāpj kādu no Noteikumiem.

 

 

3. MAKSĀJUMI, SPĒLE UN LAIMESTA NOTEIKUMI

 

3.1. Azartspēļu platformā Spelet.lv vienīgā izmantojamā valūta ir eiro. Citu valūtu izmantošana Spelet.lv nav iespējama.

 

3.2. Lietotāja Profils dod iespēju piedalīties Azartspēlēs, kuras ir pieejamas interneta vietnē Spelet.lv. Lietotājam ir jāveic naudas līdzekļu Depozīts uz sava Profila bilanci, izmantojot tos maksājumu metodes, kas norādīti interneta vietnē Spelet.lv. Organizators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt pieejamās maksājumu metodes. Organizators negarantē, ka jebkurā laikā būs pieejamas visas maksājumu metodes.

 

3.3. Lietotājam ir tiesības izmantot tikai tos norēķinu kontus un maksājumu kartes, kas reģistrētas uz viņa vārda. Lietotājam nav tiesību izmantot norēķinu kontus un maksājumu kartes, kas atvērtas, reģistrētas  un/vai izsniegtas uz trešo personu vārda. Ja ir konstatēts, ka tiek izmantots trešo personu norēķinu konts un/vai maksājumu kartes, Organizators ir tiesīgs paziņot par to tiesībsargājošajām iestādēm, aizturēt līdzekļus Lietotāja Profila bilancē, un deaktivēt vai bloķēt Lietotāja Profilu līdz pilnīgai apstākļu noskaidrošanai.

 

3.4. Organizators bez atlīdzības pārvalda visas naudas summas, kas pārskaitītas uz Profila bilanci, kā Lietotāja pārstāvis (līdz brīdim, kamēr Profils ir aktīvs), un nemaksājot procentus par šādu līdzekļu turēšanu. Organizators nav finanšu iestāde, un Lietotājam nav tiesību prasīt vai saņemt procentus par Profila bilances atlikumu.

 

3.5. Pēc Depozīta veikšanas Organizators veic nepieciešamās pārbaudes. Depozīta ieskaitīšanas laiks Profila bilancē ir atkarīgs no Lietotāja izvēlētās maksājumu metodes. Kā tikko Depozīts ir ieskaitīts Organizatora kontā, Lietotāja Profila bilance nekavējoties tiek papildināta par Depozīta summu. Organizatoram ir tiesības jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem nepieņemt Depozītu no Lietotāja, nepaskaidrojot nepieņemšanas iemeslus.

3.5.1. Nelegāli saņemto naudas līdzekļu ieskaitīšana Profila bilancē ir pretlikumīga. Ja Organizatoram rodas aizdomas, ka uz Profila bilanci tika ieskaitīti ienākumi no prettiesiskās darbības, Organizators informē par to tiesībsargājošās iestādes, kā rezultātā naudas līdzekļi Profila bilancē var tikt aizturēti, bet Profils – deaktivēts vai bloķēts.

3.5.2. Gadījumā, ja  Lietotāja Profila bilancē tika kļūdaini ieskaitīta jebkura summa, Lietotāja pienākums ir nekavējoties (24 stundu laikā no kļūdas konstatēšanas brīža) informēt par to Organizatoru. Jebkuras summas, kas kļūdaini ieskaitītas Lietotāja Profila bilancē, ir Lietotāja nelikumīgi saņemtas, un, ja Lietotāja Profila bilancē ir pietekams līdzekļu apjoms, Organizators atvelk minēto summu no Profila bilances. Ja Lietotāja Profila bilancē ir nepietiekams līdzekļu apjoms, Lietotāja pienākums ir nekavējoties papildināt sava Profila bilanci, atgriežot Organizatoram summu, kas vienāda ar kļūdaini ieskaitīto summu. Kļūdaini saņemtā summa nevar tikt izmantota Likmju veikšanai. Organizators ir tiesīgs atcelt visas Likmes un/vai transakcijas, kas izdarītas ar kļūdaini ieskaitīto summu palīdzību.

3.5.3. Lietotājs garantē, ka tas neveiks Depozīta atsaukumu vai atcelšanu, vai arī jebkuru citu darbību, kas saistīta ar Lietotāja Profila bilances papildināšanas transakciju atsaukumiem. Ja Organizators konstatē, ka Lietotājs veic jebkādas no šajā punktā minētajām darbībām, Lietotājs atlīdzina visus Organizatora zaudējumus, kas radušies šādu Lietotāja darbību rezultātā.

 

3.6. Depozīta minimālā un maksimālā summa tiek norādīta blakus katrai no maksājumu metodēm. Organizators ir tiesīgs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Depozīta minimālo un maksimālo summu.

 

3.7. Lietotājs iemaksā naudu Profila bilancē ar nolūku piedalīties Azartspēlēs. Ja Lietotājs neveic Likmi, tad Organizators ir tiesīgs uz laiku deaktivēt Lietotāja Profilu, lai vērtētu, vai darījums neatbilst netipiska vai aizdomīga darījuma pazīmēm.

 

3.8. Spēlēt Azartspēles Lietotājs var, veicot Likmi. Likmes apmērs ir noteikts katras atsevišķas spēles noteikumos. Lietotājs nedrīkst veikt Likmi apmērā, kas ir lielāks par Profila bilancē pieejamiem līdzekļiem. Organizators nepieņem Lietotāja Likmi, ja Lietotājam nav pietiekamu līdzekļu šādas Likmes veikšanai.

3.8.1. Ja notiks kļūda attiecībā uz interneta vietni Spelet.lv vai jebkurām Likmēm, visas attiecīgās Likmes tiks atceltas. Spelet.lv sistēmas kļūdas gadījumā Organizators ir tiesīgs atcelt visas Likmes.

 

3.9. Laimesti tiek ieskaitīti Lietotāja Profila bilancē.

 

3.10. Organizators var Lietotājam darīt pieejamus speciālos piedāvājumus. Speciālo piedāvājumu noteikumi tiek publicēti Organizatora mājas lapā Spelet.lv. Organizators ir tiesīgs jebkurā brīdī mainīt kā speciālos piedāvājumus, tā arī Noteikumus.

 

3.11.  Organizatoram ir tiesības labot vai atcelt Azartspēles rezultātus, vai atzīt tos par nederīgiem (spēkā neesošiem), ja Azartspēles rezultātu ietekmēja tehniskā kļūme vai Lietotāja un/vai trešo personu krāpnieciskās vai prettiesiskās darbības.  Tehniskās kļūmes esamību ar atsevišķo atzinumu nosaka Organizators vai konkrētās Azartspēles provaiders, šāds atzinums ir galīgs, un Lietotājam nav tiesību apstrīdēt šādu atzinumu.

 

3.12. Laimesti tiek izmaksāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību:

1) Laimests līdz 720 EUR tiek izmaksāts nekavējoties;

2) Laimests apmērā no 720.01 EUR līdz 14300 EUR tiek izmaksāts vienas darba dienas laikā;

3) Laimests apmērā virs 14300 EUR tiek izmaksāts ne vēlāk kā 30 dienu laikā, un ne vairāk kā 2 (divos) maksājumos.

 

3.13. Naudas izmaksa no Lietotāja bilances notiek pēc Lietotāja pieprasījuma. Pieprasītā izmaksas summa nedrīkst būt mazāka par 5 (pieciem) EUR. Izmaksa var tikt veikta vienīgi uz norēķinu kontu, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda, un no kura tika izdarīts Depozīts Likmes veikšanai. Izmaksas netiek veiktas uz cita Lietotāja vai trešās personas norēķinu kontu. Lietotājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību un precizitāti, un gadījumā, ja Lietotājs norādīja neprecīzu informāciju, un uz šīs neprecīzas informācijas pamata tika veikta Izmaksa, tad Lietotājam nav tiesību pieteikt Organizatoram jebkādus prasījumus vai pretenzijas. 

3.13.1.  Finanšu iestādes komisiju par Depozīta veikšanu sedz Lietotājs. Interneta vietnē Spelet.lv Organizators norāda komisijas apmēru par naudas līdzekļu izmaksu, ja šāda komisija tiek piemērota, attiecībā uz katru no maksājumu metodēm. Situācijā, kad Lietotājs veic Depozītu, un, neveicot Likmi, veic pieprasījumu par Izmaksas veikšanu uz savu finanšu iestādes norēķinu kontu vai maksājumu karti, Organizators ir tiesīgs piemērot komisiju 10% apmērā no Izmaksas summas maksājumu apstrādes izdevumu segšanai. 

3.13.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt Izmaksu no sava Profila bilances ne vairāk kā 4 (četras) reizes dienā (24 stundu periodā).

 

3.14. Organizators Izmaksas no Profila bilances pieprasījuma apstrādi veic 3 (triju) darba dienu laikā. Pie nosacījuma, ka veiktas visas nepieciešamās pārbaudes, Laimestu izmaksas notiek termiņos, kas norādīti Noteikumu 3.12.punktā. 

3.14.1 Organizatoram ir tiesības atcelt (noraidīt) izmaksas pieprasījumu, ja tas ir veikts (pieteikts sistēmā) pirms vairāk nekā 18 dienām, un joprojām nav izmaksāts.  

 

3.15. Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Organizatora pienākums ir ieturēt nodokli no Laimestiem, kas pārsniedz 3000 EUR, un kas aprēķināti Lietotājam vienā reizē vai summējot visā azartspēles organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, vai saistīto transakciju veidā. Laimesta daļai, kas pārsniedz 3000 EUR, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, piemēro nodokļa likmi 23 procentu apmērā, bet izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, piemēro nodokļa likmi 31 procenta apmērā.

3.15.1. Par saistītām transakcijām tiek uzskatītas, piemēram, vairāki Izmaksu pieprasījumi vienas dienas laikā, pieprasījumi izmaksāt Laimestu pa daļām, un citas transakcijas, kas atbilst saistīto transakciju pazīmēm. 

3.15.2. Ja Lietotājām taksācijas gada laikā izmaksātie izložu un azartspēļu laimesti summējot pārsniedz 3000 eiro, Lietotāja pienākums ir patstāvīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, deklarējot savus apliekamos ienākumus, un nepieciešamības gadījumā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iemaksājot aprēķinātā nodokļa summu rezumējošā kārtībā. Vairāk par to varat uzzināt, zvanot uz VID konsultatīvo tālruni: 67120000.

 

3.16. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt Lietotāja tiesības uz Izmaksas saņemšanu, un pamatotu šaubu gadījumā aizturēt maksājumu. Organizators ir tiesīgs pieprasīt Lietotājam iesniegt jebkuru papildu informāciju vai dokumentus. Lietotāja (kuram pieder Profils) personas datiem, un bankas konta turētāja personas datiem ir jāsakrīt.

 

3.17. Organizatoram ir tiesības atteikt līdzekļu izmaksu uz Lietotāja finanšu iestādes norēķinu kontu vai maksājumu karti, vai arī atteikt līdzekļu iemaksu Profila bilancē:

1) ja Lietotājs iemaksā naudu no trešās personas norēķinu konta vai maksājumu kartes;

2) ja Lietotājs pieprasa Izmaksu uz citas personas finanšu iestādes norēķinu kontu;

3) ja iemaksājamā vai izmaksājamā summa pārsniedz limitus, kas norādīti Noteikumos vai Spelet.lv attiecīgajā sadaļā, vai 

4) ja Profila bilances papildināšanas norādītā summa atšķiras no faktiskās pārskaitījuma summas.

 

3.18. Nolūkā novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, Organizators veic visu darījumu ar Profila kontu un/vai naudas līdzekļiem pārbaudi, lai pārliecinātos, vai darījumi nav atzīstami par neparastiem vai aizdomīgiem. Organizatoram ir tiesības atturēties no neparastu vai aizdomīgu darījumu veikšanas, un ziņot par šādiem darījumiem attiecīgajām uzraudzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamatotu aizdomu gadījumā Organizators ir tiesīgs deaktivēt, bloķēt vai slēgt attiecīgu Lietotāja Profilu, un aizturēt naudas līdzekļus, kas atrodas šī Profila bilancē. 

 

3.19. Lai nodrošinātu Lietotāja identifikāciju un tā veikto operāciju uzraudzību, Organizatoram saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām (tekstā arī – NILLTPFN) ir pienākums reģistrēt visas Lietotāja operācijas, kuru apmērs vienā maksājumā vai vairākos saistītos maksājumos 24 stundu periodā ir 2000 EUR vai lielāks.

 

3.20. Pēc Organizatora attiecīgā pieprasījuma, Lietotāja pienākums ir iesniegt papildu dokumentus un/vai informāciju, kas saistīta ar Lietotāja darbībām ar savu Profilu, kā arī sniegt atbildes uz NILLTPFN paredzētajiem jautājumiem, kas nepieciešamas Lietotāja izpētei. 

 

 

4. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

4.1. Izdarīt Likmes un piedalīties Azartspēlēs citu personu vārdā ir strikti aizliegts. Organizators ir tiesīgs atcelt visas Likmes un Laimestus, kas saņemti trešo personu vārdā, un deaktivēt/slēgt aizliegumu pārkāpušā Lietotāja Profilu.

 

4.2. Ja Organizatoram rodas pamatotas aizdomas par to, ka Lietotājs pārkāpj kādu no Noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai arī ka Lietotāja darbības var tikt kvalificētas kā krāpšanās Krimināllikuma izpratnē, Organizators ir tiesīgs turpmāk nepieņemt Likmes no šī Lietotāja, bet nepieciešamības gadījumā vai pēc kontrolējošo iestāžu pieprasījuma – arī deaktivēt, bloķēt vai slēgt Lietotāja Profilu.

 

4.3. Organizators ir tiesīgs jebkurā brīdī pieprasīt no Lietotāja informāciju un/vai dokumentus, lai apstiprinātu:

4.3.1. Lietotāja personību;

4.3.2. Lietotāja tiesības izmantot Profilā norādītu bankas kontu vai bankas karti;

4.3.3. iepriekš Lietotāja sniegtās informācijas pareizību un aktualitāti.

 

4.4. Organizators pēc saviem ieskatiem pārbauda un klasificē visus Lietotāju Profilus. Atklājot Lietotājus, kas atbilst “bonusu mednieku” kategorijai vai kas ļaunprātīgi izmanto speciālos piedāvājumus, visi šo Lietotāju Laimesti un/vai bonusi tiek anulēti.

 

4.5. Organizators Lietotāja Profila bilancē esošos līdzekļus pārvalda saskaņā ar vispārīgiem naudas līdzekļu pārvaldīšanas noteikumiem, kas cita starpā iekļauj arī noteikumus par līdzekļu nodošanu kontrolējošām iestādēm, finanšu iestādēm un/vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (saņemot attiecīgu pieprasījumu).

 

4.6. Organizators ir tiesīgs atsavināt un/vai konfiscēt Lietotāja Profila bilancē esošos līdzekļus, ja Lietotājs veic krāpnieciskās darbības, vai arī ja Organizators konstatē, ka Lietotājs ir izmantojis sistēmu (tajā skaitā jebkādus mehānismus, robotus, datorus, programmnodrošinājumu vai jebkuru citu automatizētu sistēmu) ar nolūku apiet Organizatora izmantoto Programmnodrošinājumu un/vai izmantoto interneta pārlūku, lai prettiesiski, negodīgi vai pretlikumīgi saņemtu Organizatora pakalpojumus.

 

4.7. Organizators ir tiesīgs atteikt izmaksāt Organizatora pakalpojuma saņemšanai neizmantotos naudas līdzekļus, vai aizkavēt šādu izmaksu līdz brīdim, kamēr tiks pārbaudīta šādu līdzekļu izcelsme, kā arī tiks pārbaudīta Lietotāja darbību atbilstība Noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

 

4.8. Organizators apņemas:

4.8.1. pienācīgi pārvaldīt Lietotāja Profila bilancē esošos naudas līdzekļus saskaņā ar Noteikumiem un normatīvajiem aktiem;

4.8.2. apstrādāt Lietotāja datus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 

4.9. Organizatoram ir tiesības jebkurā laikā apstādināt Profila izmantošanu, deaktivēt vai bloķēt Profilu, kā arī atcelt jebkuras Likmes un/vai Laimestus, apstādināt vai pārtraukt jebkuras Lietotāja darbības Spelet.lv, konfiscēt visus Lietotāja Profila bilancē esošus līdzekļus vai atteikt jebkuru Izmaksu, ja Organizatoram ir pamats uzskatīt, ka:

1) Lietotājam vai personām, kuras dzīvo vienā adresē ar Lietotāju, ir vairāk par vienu Profilu interneta vietnē Spelet.lv;

2) Dati un informācija, kuru Lietotājs paziņojis Spelet.lv reģistrācijas laikā, neatbilst maksājuma kartes, kas tiek izmantota Depozīta veikšanai, datiem;

3) Lietotājs reģistrācijas procesa laikā ir sniedzis nepatiesu informāciju;

4) Lietotājs nav iesniedzis datus un/vai informāciju, kuru ir pieprasījis Organizators;

5) Lietotājs veic Depozītu ar līdzekļiem, kas ir iegūti nelikumīgi vai ar prettiesiskām metodēm;

6) Lietotājs ir veicis vai mēģinājis veikt krāpnieciskās darbības;

7) Lietotājs ir saņēmis Laimestu vienā no Azartspēlēm Programmnodrošinājuma tehniskās kļūmes rezultātā, un šādu tehnisku kļūmi ir fiksējis Organizators un/vai Azartspēles provaiders;

8) Lietotājs ir darījis iespējamu (tīši vai aiz neuzmanības) izmantot savu Profilu trešajām personām;

9) Lietotājs ir pārkāpis jebkuru no Noteikumiem.

 

4.10. Organizators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pievienot jaunus Likmju vai speciālos piedāvājumus, spēles vai funkcijas interneta vietnē Spelet.lv, un jebkurā laikā izveidot, dzēst, apturēt vai ierobežot piekļuvi jebkuram Likmju vai speciālajam piedāvājumam, Azartspēlei vai funkcijai minētajā interneta vietnē.

 

4.11. Lietotājam nav tiesību mainīt, nodot vai paziņot Noteikumus vai kādu to daļu trešajām personām.

 

4.12. Organizators ir tiesīgs jebkurā laikā pilnībā vai daļēji apstādināt Spelet.lv darbu tehniskās apkalpošanas darbu veikšanai, un šajā gadījumā Organizators nenes atbildību Lietotāja priekšā par jebkurām neērtībām un/vai zaudējumiem.

 

4.13. Lai ievērotu noteiktu maksājumu risinājumu piegādātāja vai finanšu iestādes drošības sistēmas prasību izpildi, Organizators ir tiesīgs pilnībā vai daļēji atteikt jebkura Depozīta pieņemšanu. Minētās drošības prasības var novest pie likumīgu maksājumu karšu nepieņemšanas, ja tās nav iespējams apstrādāt attiecīgajā brīdī. 

 

4.14. Lietotājam nav tiesību ļaunprātīgi izmantot interneta vietnē Spelet.lv, jebkurā Organizatora Programmnodrošinājumā vai Lietotāja lietojumprogrammā konstatētās tehniskās kļūdas vai trūkumus pretēji Organizatora interesēm, Noteikumiem, vai atsevišķo Azartspēļu noteikumiem. Ja Lietotājs konstatē šādu tehnisko kļūdu vai trūkumu, viņam ir pienākums:

1) atturēties no jebkādu priekšrocību saņemšanas;

2) neizpaust trešajām personām informāciju par konstatēto kļūdu vai trūkumu;

3) nekavējoties paziņot Organizatoram par konstatēto kļūdu vai trūkumu, nosūtot elektronisko vēstuli uz Organizatora e-pastu [email protected]

4.14.1. Neskatoties uz normatīvo aktu piedāvātiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ja Lietotājs nepilda 4.14.punktā minētās prasības, Organizators ir tiesīgs:

1) pieprasīt no Lietotāja Organizatoram nodarīto zaudējumu kompensāciju par Lietotāja 4.14.punktā noteikto pienākumu neizpildi;

2) jo īpaši, bet ne tikai – bloķēt attiecīgo Lietotāja Profilu, atcelt jebkuras Azartspēles rezultātus un jebkurus Laimestus, bez iepriekšējā brīdinājuma pilnībā vai daļēji aizturēt un/vai konfiscēt Lietotāja Profila bilancē esošus līdzekļus, lai pilnībā vai daļēji segtu Organizatoram nodarītus zaudējumus.

4.15. Lietotājam ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas regulē interaktīvās azartspēles Lietotāja dzīvesvietas valsts teritorijā, un ievērot minētos aktus.

4.15.1. Ja interaktīvās azartspēles ir aizliegtas Lietotāja dzīvesvietas valsts teritorijā, Lietotājam nav tiesību izmantot Spelet.lv norādītos maksājumu līdzekļus jebkādu darījumu slēgšanai ar Organizatoru.

 

 

5. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

 

5.1. Informācija, materiāli un dati, tajā skaitā, bet ne tikai – mārketinga materiāli, teksti, grafiki, video un audio saturs, Programmnodrošinājums un citi dati (ieskaitot Organizatora datus), kas ir pieejami Lietotājam Spelet.lv interneta vietnē (turpmāk arī – Dati), pieder Organizatoram vai personām, kuras norādīs Organizators. Norādītie Dati un Programmnodrošinājums ir domāti tikai un vienīgi personīgajai un nekomerciālai lietošanai.

 

5.2. Lietotājam nav tiesību kopēt, modificēt, reproducēt, glabāt, izplatīt, attēlot, publiski izpildīt vai iekļaut jebkādā mediju programmā, publicēt, nodot, pārdot, iznomāt, sniegt atļauju iznomāšanai, sniegt jebkāda veida izmantošanas licences vai kā citādi izmantot Datus vai nodot tos vai to daļu jebkurai trešajai personai, kā arī ierakstīt Datus uz jebkādiem datu nesējiem vai ierīcēm, izņemot normatīvajos aktos paredzētus gadījumus.

 

5.3. Programmnodrošinājums, pakalpojumi un Dati, kas pieejami Spelet.lv, ir aizsargāti ar autortiesībām, preču zīmēm un citām intelektuālā īpašuma formām. Visas tiesības, nosaukumi un intereses Programmnodrošinājumā, pakalpojumos un informācijā šajā interneta vietnē pieder Organizatoram, ir iznomātas tam un/vai tiek Organizatora vai tā sadarbības partneru kontrolētas. Lietotājs piekrīt un atzīst, ka Lietotājs, lietojot interneta vietni Spelet.lv, neiegūst nekādas tiesības vai licences uz Programmnodrošinājumu, pakalpojumiem un Datiem. 

 

 

6. ATBILDĪGĀS SPĒLES NOTEIKUMI

 

6.1. Persona, kurai ir problēmas ar Azartspēlēm, nedrīkst spēlēt Azartspēles vai reģistrēt Lietotāja Profilu. Ja pēc Profila reģistrācijas Lietotājs ir konstatējis, ka tam ir problēmas ar azartspēlēm, Lietotājam ir nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības. 

 

6.2. Lietotājam ir tiesības, iesniedzot attiecīgo iesniegumu Organizatoram, pieprasīt, lai tam tiktu liegts spēlēt Organizatora interneta vietnē Spelet.lv piedāvātās Azartspēles, un lai par to tiktu izdarīta attiecīga atzīme Lietotāju reģistrā, kuru izveido un uztur Organizators. Atsaukt šajā punktā minēto iesniegumu Lietotājs drīkst ne ātrāk kā pēc 12 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.

 

6.3. Lietotājam ir iespēja centralizēti liegt sev piekļuvi visām azartspēlēm, kas tiek organizētas Latvijas Republikas teritorijā, iekļaujot ziņas par sevi azartspēļu un interaktīvo izložu pašatteikušos personu reģistrā. Iekļaut ziņas par sevi minētajā reģistrā Lietotājs var personīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Organizatoram vai Inspekcijai, attālināti, izmantojot elektroniskos identifikācijas līdzekļus, vai nospiežot uz šo saiti: https://registrs.iaui.gov.lv/. Lietotājs ir tiesīgs ne agrāk kā pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem, iesniedzot attiecīgo iesniegumu Inspekcijā, pieprasīt izslēgt viņu no pašatteikušos personu reģistra.

 

6.4. Lietotājs, kurš iesniedza Organizatoram pieprasījumu par piekļuves liegšanu interneta vietnē Spelet.lv piedāvātajām Azartspēlēm, vai kurš ir reģistrēts azartspēļu un interaktīvo izložu pašatteikušos personu reģistrā, minēto liegumu darbības laikā nevar pieslēgties savam Lietotāja Profilam.

 

6.5. Visas Likmes, kuras Lietotājs ir veicis līdz tam, kad tas ir pieprasījis liegt tam spēlēt Organizatora interneta vietnē Spelet.lv piedāvātās Azartspēles, vai līdz tam, kad tas ir iekļauts pašatteikušos personu reģistrā, paliek spēkā. Organizators nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kādi Lietotājam var rasties pēc tā iekļaušanas pašatteikušos personu reģistrā.

 

6.6. Papildu informācija par atbildīgo spēli ir pieejama www.spelet.lv mājaslapā.

 

 

7. TIESĪBU ATRUNA

 

7.1. Ja interneta vietnē Spelet.lv atrodas saites uz trešo personu interneta vietnēm, Organizators nenes atbildību par šo vietņu saturu, un nesniedz, neapstiprina, vai neatbalsta šādu saturu. Organizators nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz trešo personu interneta vietnēm un/vai jebkurām precēm, pakalpojumiem, vai to konfidencialitātes politiku, reklāmu, pārdošanu vai citām funkcijām, kas ir pieejamas šajās interneta vietnēs. Organizators nekādā veidā nenes atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies vai jebkādā veidā saistīts ar trešo personu interneta vietņu lietošanu.

 

7.2. Apstāklis, kad Organizators nav spējīgs izpildīt kādu daļu no savām Noteikumos norādītajām saistībām, nekādā veidā neatbrīvo Lietotāju no pilnīgas savu pienākumu izpildes. 

 

7.3. Ja kāds no Noteikumiem kļūst vai tiek atzīts tiesā par nederīgu vai spēkā neesošu, nelikumīgu vai nepiemērojamu, šāds Noteikums tiek izslēgts no aktuālās Noteikumu redakcijas, bet pārējie Noteikumi paliek spēkā un izpildāmi pilnā apmērā.

 

7.4. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Lietotāja piekļuve pakalpojumiem, interneta vietnei Spelet.lv, Programmnodrošinājumam un citiem Organizatora datiem, kā arī Noteikumu interpretācija tiek regulēta ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

7.5. Organizators nenes atbildību par jebkurām dīkstāvēm un/vai serveru darbības traucējumiem, pārtraukumiem vai citām tehniskām kļūmēm interneta vietnē Spelet.lv.

 

7.6. Organizators nenes atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, kuri radušies sakarā ar Spelet.lv vai tās saturu, ieskaitot, cita starpā, arī aizkavēšanos vai pārtraukumus darbībās vai operācijās, datu zudumus vai bojāšanu, tīkla sakaru zudumus vai jebkuru citu kļūdu. Organizatoram ir tiesības atcelt visas likmes un Laimestus, kurus ietekmēja šāda aizkavēšanās, zudums vai cita kļūda, un veikt jebkuras darbības, kuras Organizators uzskata par nepieciešamām, lai izlabotu vai novērstu šādu aizkavēšanos vai kļūdu.

 

7.7. Lietotājs ir informēts un piekrīt tam, ka Spelet.lv, Programmnodrošinājuma vai jebkuras Azartspēļu sistēmas bojājumu vai tehnisko kļūdu gadījumā visas Likmes tiek anulētas.

 

7.8. Lietotājs izmanto Organizatora sniegtos pakalpojumus pēc saviem ieskatiem un pēc savas brīvas izvēles, pilnībā izvērtējot esošos riskus. Lietotājs atzīst un saprot, ka Organizatora Spelet.lv interneta vietnē piedāvātie pakalpojumi ir domāti tikai un vienīgi izklaidei, un tie jāizmanto vienīgi izklaidējošiem mērķiem. Lietotājam ir aizliegts izmantot Organizatora piedāvātos pakalpojumus jebkādiem citiem mērķiem.

 

7.9. Lietojot Organizatora pakalpojumus interneta vietnē Spelet.lv, Lietotājs ir informēts, apzinās un pieņem noteiktus interneta riskus un ierobežojumus, it īpaši:

1) tehniskās iespējas, reakcijas laiku, informācijas sniegšanas prasības, sakaru pārtraukšanas risku un vispārējo risku, kas saistīts ar jebkādām savienojuma un datu pārsūtīšanas kļūmēm;

2) trūkumus Lietotāja personas datu aizsardzībā;

3) risku inficēt datoru vai citas iekārtas ar vīrusiem un ļaunatūrām, kas cirkulē internetā;

 

7.10.  SMS-paziņojumu pakalpojums, ja tāds tiek sniegts, ir domāts vienīgi Lietotāja ērtībām. Organizators neatzīst un nenes nekādu atbildību gadījumā, ja SMS-paziņojuma saturā radusies kļūda, vai ja Lietotājs nesaņem SMS-paziņojumu.

 

7.11. Lietotājam nav tiesību pieprasīt kompensāciju no Organizatora, tā darbiniekiem vai sadarbības partneriem par jebkuriem izdevumiem, zaudējumiem vai citiem prasījumiem (ieskaitot tiesāšanās izdevumus), ja šādi izdevumi, zaudējumi vai prasījumi ir radušies Lietotāja neuzmanības, Programmnodrošinājuma lejupielādes, instalēšanas, izmantošanas vai tehnisko kļūdu dēļ, vai arī dēļ tā, ka Lietotājs nepareizi izmantoja iegūto informāciju vai pārkāpa Noteikumus.

 

7.12. Organizators nekādā gadījumā nenes atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kaitējumu, vai bojājumiem, ieskaitot jebkurus traucējumus vai kaitējumus, kas nodarīts Lietotāja ierīcei vai datiem, vai kas saistīti ar Lietotāja piekļuvi Organizatora pakalpojumiem, Spelet.lv, Programmnodrošinājumam un/vai citai informācijai.  

 

7.13. Spelet.lv un Programmnodrošinājums tiek piedāvāts “kā ir”, tas ir, tādā formā, stāvoklī un specifikācijā, kādā tas ir pieejams Lietotājam. Organizators negarantē, ka pakalpojumi, Programmnodrošinājums, Spelet.lv vai cita sniegtā informācija būs precīza, pilnīga, aktuāla, nekļūdīga, bez defektiem vai jebkādiem traucējumiem, vai ka nezināmie defekti tiks izlaboti.

 

7.14. Organizators, cik tas ir viņa spēkos, pielieto preventīvus pasākumus, lai aizsargātu sniegtos pakalpojumus, Programmnodrošinājumu un Spelet.lv serverus no datorvīrusiem, spiegu programmām, reklāmas programmnodrošinājuma vai citiem ļaunprātīgiem, destruktīviem vai kaitīgiem kodiem, programmām, ļaunatūrām, datiem vai jebkurām funkcijām, kuras var ietekmēt jebkuru ierīci vai tajā esošus datus. Taču Organizators negarantē, ka pakalpojumi nesaturēs kādu no augstāk minētajiem draudiem. Lietotājam patstāvīgi veic piesardzības pasākumus, lai aizsargātu sevi no ļaunprātīgās iejaukšanās vai savu datu un/vai ierīču bojājumiem.

 

7.15. Ja tiesa vai tai pielīdzināma iestāde, kurai ir kompetence un/vai jurisdikcija attiecībā uz Organizatoru, konstatē Organizatora civiltiesisko atbildību pret Lietotāju, šādas atbildības apmērs jebkurā gadījumā nepārsniegs mazāko no divām summām - Lietotāja izdarīto Likmju kopsummu vai tīrā Laimesta (no Laimesta atņemot izdarīto Likmi) summu. 

 

7.16. Organizators nesniedz Lietotājam juridiskās vai nodokļu konsultācijas. Ja Lietotājs vēlas saņemt kādu no minētajām konsultācijām, Lietotājs vēršas pie attiecīgajiem konsultantiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem.

 

 

8. KONFLIKTU IZŠĶIRŠANA

 

8.1. Jebkuri strīdi starp Lietotāju un Organizatoru tiek izšķirti komunikācijas un pārrunu ceļā, pamatojoties uz Noteikumiem.

 

8.2. Ja Lietotājam rodas jebkādi jautājumi par interneta vietni Spelet.lv vai Organizatora sniegtajiem pakalpojumiem, vai ja Lietotājam ir aizdomas par tehnisko vai kādu citu kļūdu pakalpojumu sniegšanā, Lietotājam ir jāizmanto Organizatora klientu atbalstu, nosūtot Organizatoram elektronisko vēstuli uz 
e-pasta adresi [email protected], vai sazinoties ar “live chat” palīdzību interneta vietnē Spelet.lv.

 

8.3. Lietotājs var iesniegt Organizatoram sūdzību vai pretenziju, noformējot to rakstveidā, 15 dienu laikā no notikušās situācijas dienas, nosūtot šādu sūdzību vai pretenziju uz adresi Tērbatas iela 73, Rīgā. Organizators izskata sūdzību vai pretenziju un sniedz rakstveida atbildi Lietotājam 15 darba dienu laikā no attiecīgā sūtījuma saņemšanas dienas.

 

8.4. Ja attiecīgo strīdu neizdevās atrisināt saskaņā ar Noteikumu, 8.1., 8.2., un/vai 8.3.punktu, Lietotājs un Organizators risina to Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 

9. NEAKTĪVS PROFILS UN PROFILA SLĒGŠANA

 

9.1. Neaktīvs Lietotāja Profils ir tāds Lietotāja Profils, kurā nav konstatētas nekādas darbības (log-in un/vai log-out) pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.

 

9.2. Organizators ir tiesīgs piemērot ikmēneša maksu 5 (piecu) eiro apmērā par Neaktīva Lietotāja Profila administrēšanu, un šāda maksa tiek ieturēta no Neaktīva Lietotāja Profila bilances sākot ar mēnesi, kas seko mēnesim, kurā Lietotāja Profils tiek atzīts par Neaktīvu Lietotāja Profilu.

 

9.3. Organizators ir tiesīgs slēgt Neaktīvu Lietotāju Profilu, kad tā bilances atlikums ir 0,00 eiro. 30 (trīsdesmit) dienas pirms jebkādu maksu ieturēšanas no Profila bilances Lietotājam tiek nosūtīts brīdinājums. Brīdinājums ļauj Lietotājam atjaunot savu Profilu, ielogojoties tajā (log-in). Gadījumā, ja Lietotājs atjaunos savu Profilu 3 (triju) mēnešu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas, Lietotājam tiks atgriezti visi naudas līdzekļi, kas tika ieturēti sakarā ar Neaktīva Lietotāja Profila administrēšanu.

 

9.4.  Lietotājs var pieprasīt sava Profila slēgšanu. Pirms šādas darbības Lietotāja pienākums ir veikt visu Profila bilancē esošu naudas līdzekļu izmaksu atbilstoši Noteikumu prasībām.

 

9.5. Organizators ir tiesīgs slēgt Lietotāja Profilu gadījumā, ja Lietotājs ar savām darbībām vai bezdarbību pārkāpj kādu no Noteikumiem vai piemērojamos normatīvos aktus.

 

 

Noderīgi

KLIENTU APKALPOŠANA

Klientu atbalsta darba laiks: no plkst. 08.00 līdz 24.00

SwedbankSEBCitadeleLuminorPayseraMastercardVISAGoogle PayApple Pay

18+

Uzmanību! Azartspēles var izraisīt atkarību!

Ja jums vēl nav 18 gadu, jums ir aizliegts piedalīties azartspēlēs un jums ir nekavējoties jāpamet šī vietne!

Azartspēļu organizators ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKS", juridiskā adrese Tērbatas iela 73, Rīga, LV-1001, Latvija. Interaktīvo azartspēļu licence Nr. TI-2 0.

SPELET GROUP:
MAGAZINE